Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,697

 Phân tích tương quan giữa nhiệt độ và biến dạng tháp của cầu Trần Thị Lý dựa trên số liệu quan trắc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GVC.TS. VÕ DUY HÙNG*a ThS. ĐỖ ANH VŨ* TS. LÊ VĂN HIẾN**
Nơi đăng: Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-0818; Số: 04/2022;Từ->đến trang: 33-37;Năm: 2022
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
The cable-stayed bridge structure is capable of long span but is sensitive to environmental impacts. Tran Thi Ly bridge, Da Nang city located in the Central Region has a relatively large temperature change amplitude, the main span structure is made of steel concrete material so the greater the effect of temperature on the structural behavior. Analysis and design of cable stayed bridge structure is often very complicated due to the geometrical nonlinearity of the system. The long span length of the steel concrete girder together with the super-static level of the system makes the effect of temperature on global behavior quite complicated and needs to be considered in the bridge evaluation. This article studies the correlation between temperature load and deformation of Tran-Thi-Ly cable-stayed bridge through data collected from the structural health monitoring system. Author will consider the reliability of the collected data series following the normal distribution. Then, the author will use a piece of data long enough to analyze the correlation between the temperature factors and the deformation of the Tran-Thi-Ly cable-stayed bridge. Finally, the correlation coefficient between the temperature load and deformation will be clearly shown to reflect the level of correlation. and assess the health of the bridge.
ABSTRACT
The cable-stayed bridge structure is capable of long span but is sensitive to environmental impacts. Tran Thi Ly bridge, Da Nang city located in the Central Region has a relatively large temperature change amplitude, the main span structure is made of steel concrete material so the greater the effect of temperature on the structural behavior. Analysis and design of cable stayed bridge structure is often very complicated due to the geometrical nonlinearity of the system. The long span length of the steel concrete girder together with the super-static level of the system makes the effect of temperature on global behavior quite complicated and needs to be considered in the bridge evaluation. This article studies the correlation between temperature load and deformation of Tran-Thi-Ly cable-stayed bridge through data collected from the structural health monitoring system. Author will consider the reliability of the collected data series following the normal distribution. Then, the author will use a piece of data long enough to analyze the correlation between the temperature factors and the deformation of the Tran-Thi-Ly cable-stayed bridge. Finally, the correlation coefficient between the temperature load and deformation will be clearly shown to reflect the level of correlation. and assess the health of the bridge.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn