Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,483

 Xác định lực căng dây văng ở giai đoạn thi công trong cầu dây văng 3 nhịp bằng phương pháp phân tích thuận và phân tích ngược
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Duy Hung, Do Viet Hai, Nguyen Van My
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải; Số: 3/2023;Từ->đến trang: 37-40;Năm: 2023
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn