Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,572

 Đánh giá khả năng khai thác cầu giàn thép cũ theo chỉ số độ tin cậy có xét đến yếu tố ăn mòn tiết diện theo thời gian tại khu vực Miền Trung Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GVC.TS. Nguyễn Duy Thảo*, PGS.TS. Võ Duy Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải; Số: T4/2024;Từ->đến trang: 96-100;Năm: 2024
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
This paper presents the results of the live load capacity assessment of old steel truss bridges using the reliability index, considering the cross-sectional corrosion factor of the environment in the Central Region of Vietnam. The steel truss bridge is analyzed using the finite element method. The live load is simulated numerically at three levels of HL93, 0,65HL93, and 0,5HL95 with different deviation at each level. Conduct a survey on the current state of bridges and propose a degradation law of the cross-sectional area reduction of steel structures due to corrosion in the Central region of Vietnam. Conduct an analysis and assessment of the reliability of old steel truss bridges after more than 70 years of use under different operating live load levels. The results obtained in this paper can be used as a reference for bridge operation and management, and serve as a basis for calculating and posting load restriction signs or designing the reinforcement of the bridge structure.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn