Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,630

 Nghiên cứu dao động của cáp văng dưới tác dụng của gió mưa kết hợp.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: KS. Võ Duy Hùng - GVC. ThS- Lê Văn Lạc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng ISSN: 1859-1531; Số: 4 [45] - Quyển 2;Từ->đến trang: 90 đến 97;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đề tài đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về dao động của dây văng khi chịu tác động của hiệu ứng gió mưa kết hợp. Bên cạnh việc tính toán lực khí động do hiệu ứng gió-mưa, tác giả còn tìm ra được phương trình dao động của cáp văng, tiến hành khảo sát, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dao động của cáp văng.
ABSTRACT
In this thesis, the author has given an overview about the vibrations of stay cables when they are effected by rain/ wind interaction. Besides the calculation of aerodynamic forces, the author also found the equation of cable’s vibration, conducted studying, analyzing the factors affect to the variation of the stay cables.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn