Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,524

 Nghiên cứu sự tương quan giữa nhiệt độ và biến dạng tháp cầu Trần Thị Lý dựa trên số liệu quan trắc GPS
Chủ nhiệm:  ThS. Đỗ Anh Vũ; Thành viên:  TS. Võ Duy Hùng
Số: T2022-02-23 ; Năm hoàn thành: 2022; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn