Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,804

 Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
Nơi đăng: Tạp chí những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới (Viện Hàm lâm Khoa học xã hội Việt Nam); Số: 4 (228);Từ->đến trang: 51-58;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình tái cơ cấu. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, cơ bản và là trụ đỡ cho nền kinh tế, không thể đứng ngoài quá trình đó. Tuy nhiên, thế nào là tái cơ cấu nông nghiệp? Nội dung của vấn đề này cho đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Không những vậy, quá trình tái cơ cấu hiện đang gặp những hạn chế gì và đâu là rào cản? Thời gian tới, tái cơ cấu nông nghiệp như thế nào thì đúng hướng, đâu là quan điểm có tính nguyên tắc khi tiến hành? Và, quan trọng hơn, làm thế nào để đẩy mạnh quá trình này một cách hiệu quả nhằm giúp nông nghiệp, nông dân phát huy được lợi thế so sánh của từng vùng cũng như cả nền nông nghiệp và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường… Bài báo này sẽ góp phần bàn thêm về vấn đề đó.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Our economy is in its restructuring process. The agriculture sector, which is a primary, basic sector, and a pillar for the economy, could not be uninvolved in the process. Nevertheless, there are so far still various points of view on how and what to restructure the agriculture sector. In addition, what are limitations and obstacles to agricultural restructuring? What is a sustainable direction for agricultural restructuring at next stage, and what is the principle for implementing the agricultural restructuring process? More importantly, how should the agricultural restructuring process be fostered in order for agriculture, famers to exploit comparative advantages of each region and of the agriculture sector to meet better the requirement of the market? This paper discusses further on this issue.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn