Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,289,963

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu dịch vụ nhà ở cho người có thu nhập thấp ở thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: ThS. Hà Quang Thơ. Thành viên: PGS.TS Võ Xuân Tiến ; ThS. Nguyễn Thị Hải Đường. Mã số: B2006 - ĐN04 -11. Năm: 2009. (May 10 2011 3:25PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế - kỹ thuật và ngành công nghệ cao trên địa bàn thành phố.. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: . Mã số: 02/2009/KQNC-SKHCN. Năm: 2009. (Dec 31 2010 2:10PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính cấp quận (huyện), phường (xã) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Mã số: B2005 - 14 – 33. Năm: 2007. (May 9 2011 5:13PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Những biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: . Mã số: B2003-14-20. Năm: 2005. (May 9 2011 4:50PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố ĐN.. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: . Mã số: 5204/KQNC. Năm: 2003. (May 9 2011 4:49PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Mô hình tổ chức và hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp ở Miền Trung thời gian đến.. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: ThS.Hồ Hữu Tiến ; ThS Lê Bảo ; ThS Trần Hữu Hải ; CN Huỳnh Viết Thiên Ân.. Mã số: B2000-14-31-TĐ. Năm: 2001. (May 13 2011 3:08PM)
[7] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Một số giải pháp lớn để huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trong nước tại Thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: . Mã số: B97-14-09-TĐ. Năm: 2000. (May 9 2011 4:42PM)
[8] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Xây dựng khung chương trình đào tạo cho khối ngành kinh tế.. Chủ nhiệm: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Thành viên: . Mã số: B96-14-01-TĐ. Năm: 1997. (May 9 2011 4:40PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn