Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,290,001

[1] Bằng khen của Bộ trưởng về Nghiên cứu khoa học 1996-2000. Năm: 1996.
[2] 5 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Năm: 1998.
[3] Huy chương vì thế hệ trẻ. Số: 312 NQ/TƯ. Năm: 1999.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 1353/QĐKT. Năm: 1999.
[5] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 5946/BGD&ĐT-VP. Năm: 1999.
[6] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 3749/BGD&ĐT-VP. Năm: 2000.
[7] Giảng viên giỏi. Số: 1273/QĐ-TĐKT. Năm: 2000.
[8] Chiến sĩ thi đua thành phố (1999-2000). Năm: 2000.
[9] Bằng khen của Bộ GD&ĐT. Số: 7125/QĐ/BGD&ĐT-VP. Năm: 2001.
[10] Giảng viên giỏi. Số: 1300/QĐ-TĐKT. Năm: 2001.
[11] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 1632/BGD&ĐT-VP. Năm: 2001.
[12] Giảng viên giỏi. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2002.
[13] Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Năm: 2002.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2003). Năm: 2003.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 1804/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2003.
[16] Giảng viên giỏi. Số: 1651/QĐ-TĐKT. Năm: 2003.
[17] Giảng viên giỏi. Số: 1755/QĐ-TĐKT. Năm: 2004.
[18] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 2099/QĐ/BGD&ĐT-VP. Năm: 2005.
[19] Giảng viên giỏi. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
[20] Bằng khen Thành ủy Đà Nẵng. Số: 3070/QĐ/TU. Năm: 2005.
[21] Bằng khen của Bộ trưởng về Nghiên cứu khoa học 2001-2005. Năm: 2005.
[22] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[23] Giảng viên giỏi. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[24] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4914 ngày 06/11/2007. Năm: 2007.
[25] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 07/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2007.
[26] Kỷ niệm chương của Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm: 2007.
[27] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 2308/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2007.
[28] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4283 ngày 09/12/2008. Năm: 2008.
[29] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5122 ngày 20/10/2010. Năm: 2010.
[30] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 4160/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2010.
[31] Huân chương Lao động hạng 3. Số: 1144 QĐ/CTN. Năm: 2010.
[32] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011.
[33] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2012.
[34] Danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Số: 1849/QĐ/CTN. Năm: 2012.
[35] Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Số: HHĐ DDNF 0005967. Năm: 2012.
[36] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[37] Bằng khen của UBND Thành phố về thành tích đào tạo nguồn nhân lực từ năm 1994 -2014. Số: QĐ số: 7609/QĐ-UBND. Năm: 2014.
[38] Bằng khen của UBND Thành phố về thành tích công tác năm 2014. Số: QĐ số: 7610/QĐ-UBND. Năm: 2014.
[39] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2014. Số: QĐ số 4754/QĐ-TĐKT. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn