Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,290,272

(Jul 21 2015 2:37PM)(Jul 21 2015 2:33PM)(Feb 28 2014 8:43AM)(Feb 28 2014 8:48AM)(May 10 2011 7:53AM)(May 10 2011 8:40AM)(May 10 2011 7:49AM)(Dec 31 2010 2:11PM)
[1]Giáo trình Kinh tế và Quản lý đô thị Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: ThS.Hà Quang Thơ; ThS. Nguyễn Thị Hải Đường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2014.
[2]

Sách chuyên khảo Phát triển nguồn nhân lực ở Đà Nẵng


Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Năm 2014.

[3]Giáo trình : Chính sách công. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản khoa học xã hội. Năm 2013.
[4]Sách tham khảo : Đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế và công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Năm 2013.
[5]Sách : Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững”. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia. Năm 2005.
[6]Sách : Toàn cầu hoá kinh tế - Những cơ hội và thách thức đối với miền Trung. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.. Năm 2004.
[7]Sách : Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Năm 2000.
[8]Sách : Khai thác và sử dụng các nguồn lực cho Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các tỉnh miền Trung. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 1996.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn