Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,289,645

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới (Viện Hàm lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Số: 4 (228). Trang: 51-58. Năm 2015. (Jul 21 2015 3:16PM)
[2]Bài báo: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ công ở nước ta hiện nay. Tác giả: PGS.TS. Võ Xuân Tiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(75).2014. Trang: 42. Năm 2014. (May 8 2014 4:31PM)
[3]Bài báo: Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động tại Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Số: 3(430). Trang: 44-52. Năm 2014. (Jul 21 2015 3:32PM)
[4]Bài báo: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam bằng phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn . Tác giả: PGS.TS. Võ Xuân Tiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 4(77).2014. Trang: 153. Năm 2014.
(Jul 11 2014 3:38PM)
[5]Bài báo: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 6(67). Trang: 151-155. Năm 2013.
(Feb 28 2014 9:47AM)
[6]Bài báo: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 194. Trang: 74-80. Năm 2013. (Feb 28 2014 9:55AM)
[7]Bài báo: Phát triển nguồn nhân lực từ đổi mới giáo dục đại học. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 8(57) Quyển 1. Trang: 118-124. Năm 2012.
(Feb 28 2014 9:41AM)
[8]Bài báo: Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5(40). Năm 2010.
(May 10 2011 10:40AM)
[9]Bài báo: Tăng cường đào tạo nhân lực tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Khoa học và phát triển của Sở KH và CN thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 145. Năm 2009.
(May 10 2011 10:39AM)
[10]Bài báo: Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển ở Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 4(21). Năm 2007.
(May 10 2011 10:36AM)
[11]Bài báo: Đánh giá tác động của hoạt động kinh tế biển ở Đà Nẵng đối với môi trường vùng bờ và sức khỏe cộng đồng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 5(22). Năm 2007.
(May 10 2011 10:38AM)
[12]Bài báo: Boosting the development of the private economy in the international economic integration process. Tác giả: ASST.PROF. VO XUAN TIEN, PH.D. Economics and Development - National Economics University - Hanoi Vietnam. Số: Volume 17, March 2005. Trang: 5-8. Năm 2005. (Feb 28 2014 9:31AM)
[13]Bài báo: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3(11). Năm 2005.
(May 10 2011 10:29AM)
[14]Bài báo: Những vấn đề kinh tế cần giải quyết khi phát triển kinh tế tư nhân. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Sinh hoạt lí luận. Số: 1(68). Năm 2005. (May 10 2011 10:32AM)
[15]Bài báo: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và phát triển của ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 92. Năm 2005.
(May 10 2011 10:33AM)
[16]Bài báo: Toàn cầu hóa kinh tế và những vấn đề đặt ra. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Sinh hoạt lí luận.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1(62). Năm 2004.
(May 10 2011 10:22AM)
[17]Bài báo: Bàn về vấn đề đẩy mạnh tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH ĐN
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 3(7). Năm 2004.
(May 10 2011 10:23AM)
[18]Bài báo: Một số giải pháp nhằm gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với triển khai ứng dụng giữa các trường đại học với các địa phương. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Kỷ yếu hội thảo ĐHĐN nhân 10 năm thành lập - 11/2004. Năm 2004. (May 10 2011 10:27AM)
[19]Bài báo: Cơ cấu kinh tế trong chiến lược phát triển của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH ĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 4(8). Năm 2004.
(May 10 2011 10:24AM)
[20]Bài báo: Mấy ý kiến góp phần phát triển nhanh và bền vững thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Kỷ yếu hội thảo ĐHĐN nhân 10 năm thành lập - 11/2004. Năm 2004. (May 10 2011 10:26AM)
[21]Bài báo: Một số quan điểm về việc chuyển dịch cơ cấu lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến - PGS.TS Đào Hữu Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2.2003. Trang: 3-7. Năm 2003.
(Feb 28 2014 9:19AM)
[22]Bài báo: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố ĐN. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Kinh tế và phát triển của ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Số: 71. Năm 2003. (May 10 2011 10:20AM)
[23]Bài báo: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các công trình công cộng ở Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Sinh hoạt lí luận
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2(39). Năm 2000.
(May 10 2011 10:11AM)
[24]Tham luận: Phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn - Giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Hội thảo Trường Đại học Kinh tế và QTKD. Năm 1999. (May 10 2011 10:03AM)
[25]Tham luận: Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao hiệu quả CNH, HĐH vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Hội thảo Khoa học Quốc gia các trường đại học kinh tế. Năm 1999. (May 10 2011 10:04AM)
[26]Tham luận: Nghiên cứu khoa học của Sinh viên Trường đại học Kinh tế và QTKD với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở miền Trung. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Hội thảo Khoa học các trường đại học kinh tế. Năm 1997. (May 10 2011 10:06AM)
[27]Tham luận: Ảnh hưởng của khu công nghiệp Dung Quất đến chiến lược đào tạo của Trường Đại học Kinh tế và QTKD. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo Quốc tế tại Đà Nẵng. Năm 1997. (May 10 2011 8:48AM)
[28]Bài báo: Vấn đề Công nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn các tỉnh miền Trung trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Nghiên cứu lí luận. Số: 12. Năm 1997. (May 10 2011 10:10AM)
[29]Bài báo: Góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Năm 1997. (May 10 2011 10:13AM)
[30]Bài báo: Nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở miền Trung. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: tháng 1. Năm 1996.
(May 10 2011 10:14AM)
[31]Bài báo: Khai thác và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trong nước. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Sinh hoạt lí luận. Số: 4. Năm 1996. (May 10 2011 10:08AM)
[32]Bài báo: Vốn đầu tư trong nước ở các tỉnh miền Trung. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Đặc san tháng 11/1996. Trang: 51-52. Năm 1996.
(Feb 28 2014 10:01AM)
[33]Bài báo: Vài ý kiến đề xuất về phát triển du lịch các tỉnh miền Trung trước ngưỡng cửa năm 2000. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Sinh hoạt lí luận. Số: 1. Năm 1995. (May 10 2011 10:09AM)
[34]Bài báo: Về các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thâm canh ngành chăn nuôi lợn. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Năm 1994. (May 10 2011 10:15AM)
[35]Bài báo: Về mối quan hệ công nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Tập san Khoa học Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1986. (May 10 2011 10:17AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn