Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,500

 Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động tại Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); Số: 3(430);Từ->đến trang: 44-52;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đào tạo nguồn nhân lực nói chung và đào tạo nghề nói riêng bao giờ cũng có vai trò to lớn trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển nguồn nhân lực. Đối với một địa phương có nhiều lợi thế, tiềm năng về kinh tế, lại sở hữu một hệ thống các cơ sở đào tạo rất phát triển như Đà Nẵng, thì công tác đào tạo càng có nhiều thuận lợi. Đáng tiếc, thời gian qua công tác đào tạo, mà đặc biệt đào tạo nghề ở đây vẫn còn nhiều chuyện đáng bàn. Như, tỷ lệ người học nghề thấp, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lí, chất lượng đào tạo chưa cao, chưa chú trọng đào tạo nghề cho các ngành dịch vụ... Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, làm rõ nguyên nhân, bài báo này sẽ bàn thêm những vấn đề cần giải quyết để việc đào tạo nghề tại Đà Nẵng phát triển, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao đông, đặng thực hiện có hiệu quả quá trình chuyển dịch và phát triển kinh tế thành phố.
ABSTRACT
Human resources training in general and vocational training in particular always play a great role in transferring the labour structure and the development of human resources. The training operation in Danang has many favourable conditions, for this is a highly potential and advantageous locality that possesses a system of fast-growing training institutes. Unfortunately, the training operation here, especially the vocational training over the past time, still needs to be further discussed. For example, the rate of apprentices is still low; the career structure is not reasonable enough; there is lack of focus on vocational training in the service section, ... Based on the analysis and clarification of the possible causes, this paper presents more discussion on problems to be solved in order to develop the vocational training in Danang, to contribute to the acceleration of the labour structure for the purpose of effectively carrying out the process of transferring the labour structure and developing the city’s economy.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn