Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,695

 Nghiên cứu khoa học của Sinh viên Trường đại học Kinh tế và QTKD với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở miền Trung.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học các trường đại học kinh tế; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1997
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn