Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,579

 Một số quan điểm về việc chuyển dịch cơ cấu lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến - PGS.TS Đào Hữu Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 2.2003;Từ->đến trang: 3-7;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thành phố Đà Nẵng với nguồn lao động thường xuyên trên 300 ngàn người, có chất lượng tương đối cao, đang phát huy tác dụng tốt trong các khu vực kinh tế. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn lao động của thành phố hợp lý chưa, làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động hiện có? Một trong những biện pháp để thực hiện yêu cầu đó là phải từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động theo chiều hướng hợp lí.Trước khi đi vào nghiên cứu những giải pháp cụ thể để chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn, chúng ta cần làm sáng tỏ một số quan điểm chi phối sự chuyển dịch đó.
ABSTRACT
Da Nang City has a regular qualified and well-performing workforce totaling 300,000 found in its different economic sectors. However, in the local context of disproportionate labour structure, the question is how to enhance the effectiveness of current labour utilisation.A suggested answer is to gradually shift and make the labour structure more reasonable. Threefore, a number of perceptions governing this shifting need to be clari-fiel before any specific measures to this problem can be worked out.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn