Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,881

 Phát triển nguồn nhân lực từ đổi mới giáo dục đại học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 8(57) Quyển 1;Từ->đến trang: 118-124;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung, các ngành nói riêng, nguồn nhân lực (NNL) luôn đóng một vai trò quyết định. Thực tế chỉ ra rằng, giáo dục và đào tạo là phương tiện chủ yếu quyết định chất lượng, là con đường cơ bản để phát triển nguồn nhân lực. Mọi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội sẽ không thành công nếu không thực hiện tốt chiến lược giáo dục và đào tạo. Không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục xác định: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển”. Tuy nhiên, giáo dục đào tạo mà đặc biệt là giáo dục đại học (GDĐH) nên phát triển như thế nào? Bài này sẽ bàn thêm về phát triển NNL từ đổi mới giáo dục đại học.
ABSTRACT
Among the resources for socio-economic development in general and in particular, human resources have always played a decisive role. The fact shows education and training are the primary means to determine the quality and the fundamental ways to develop human resources. The poor performance of educational and training strategies may cause all socio-economic development strategies to be unsuccessfully implemented. It is no coincidence that Congress Resolution XI continued to maintain: "Education and training have a mission to enhance people's knowledge, develop human resource, foster talents, making important contribution to national development. Developing education and training along with science and technology is identified as the first priority of national policies; investment in education and training means investment for development". However, how should training and education, especially higher education, be developed? This article will discuss the development of human resources from the innovation in higher education.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn