Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,085

 Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Võ Xuân Tiến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Số: 194;Từ->đến trang: 74-80;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực (NNL) luôn gắn bó mật thiết với nhau. Để phát huy vai trò NNL - nguồn lực quí giá của xã hội cũng như của từng doanh nghiệp, không thể bỏ qua mối quan hệ này. Những năm qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có một số mô hình tốt về mối quan hệ giữa đào tạo với sử dụng NNL (giữa nhà trường với doanh nghiệp). Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, Mối quan hệ giữa hai đầu của quá trình trên vẫn còn một số hạn chế. Sinh viên tốt nghiệp chưa được doanh nghiệp (DN) sử dụng đúng chuyên ngành đào tạo, hệ số khai thác kiến thức chưa cao. Ngược lại, một số nội dung đào tạo ở các trường chưa thật sự hữu ích đối với doanh nghiệp, một số kỹ năng của sinh viên khi tốt nghiệp chưa nhận được sự hài lòng của người sử dụng .... Trên cơ sở kết quả điều tra, bài báo đi sâu phân tích các khía cạnh được, chưa được của mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng NNL tại Đà Nẵng; đề xuất hướng giải quyết để mối quan hệ này ngày càng hoàn thiện.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Training and using human resources are closely linked together. To promote the role of human resources, one of invaluable resources of the society as well as enterprises, this relationship cannot be ignored. In recent years, Da Nang city has got a number of good models of the relationship between training and using human resources (between universities and enterprises). However, besides some achievements, the relationship between these two organisations still has some limitations. Graduates are not provided jobs suitable to their major,, so the knowledge exploitation ratio is not high. In contrast, some knowledge provided in universities are not really useful for businesses, and some skills of graduates do not satisfy the employers. Based on the survey results, this article analyzes the results and problems of the relationship between training and using human resources in Da Nang, and then proposes solutions to improve this relationship.Alpha
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn