Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,753

 Đẩy mạnh phát triển dịch vụ công ở nước ta hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Xuân Tiến*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 2(75).2014;Từ->đến trang: 42;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dịch vụ công (DVC) là những hoạt động rộng lớn, phong phú, thể hiện chức năng phục vụ của bộ máy nhà nước đối với lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu, các quyền, nghĩa vụ cơ bản của tổ chức và công dân, góp phần đảm bảo trật tự và công bằng xã hội. Thời gian qua trên một số lĩnh vực, DVC đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nhìn chung dịch vụ này vẫn còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao; mức độ hài lòng của người dân trong một số lĩnh vực giáo dục, y tế, hành chính công… còn thấp; các chính sách, giải pháp phát triển DVC còn nhiều lúng túng. Thêm vào đó, với tình trạng cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu đồng bộ đã làm cho việc cung ứng dịch vụ này thêm bất cập. Để mở rộng việc cung ứng, nâng cao chất lượng DVC, tăng mức độ thỏa mãn, sự hài lòng của người dân trong việc thụ hưởng các dịch vụ này cần làm tốt những vấn đề gì, bài báo này sẽ góp phần làm sáng tõ .
ABSTRACT
Public services are extensive and rich activities which are considered the tool of the Government in socio-economic policies applied to meet basic needs, rights and obligations of citizens and organisations, to keep orders and improve stability and social justices. In recent years, public services in Vietnam have prospered. However, in all, they have some of the problems. The service quality is rather low. People’s satisfaction in education, public administration is still low. And policies as well as solutions for developing and improving public services are still unsuitable. In addition, poor and unproportional facilities make the supply of public services inadequate. This article will analyze and present solutions to developing public services and improving their service quality, and people’s satisfaction.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn