Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,059

 Nghiên cứu dịch vụ nhà ở cho người có thu nhập thấp ở thành phố Đà Nẵng.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  ThS. Hà Quang Thơ; Thành viên:  PGS.TS Võ Xuân Tiến ; ThS. Nguyễn Thị Hải Đường
Số: B2006 - ĐN04 -11 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
marriage affairs all wife cheat i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn