Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHÂN TÍCH BIẾN THIÊN ÁP SUẤT TRONG ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-DIESEL CHO BỞI MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga*; Nguyễn Việt Hải; Nguyễn Văn Anh; Võ Anh Vũ; Bùi Văn Hùng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 30;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả phân tích biến thiên áp suất trong xi lanh động cơ cho bởi mô phỏng và thực nghiệm trên động cơ dual fuel biogas-diesel được cải tạo từ động cơ diesel Vikyno EV2600-NB. Mô phỏng được thực hiện nhờ phần mềm FLUENT. Thực nghiệm được tiến hành trên băng thử động cơ AVL. Kết quả cho thấy công chỉ thị chu trình của động cơ cho bởi mô phỏng lớn hơn công chỉ thị chu trình thực nghiệm khoảng 8% trong phạm vi tốc độ động cơ từ 1000 vòng/phút đến 2000 vòng/phút. Công chỉ thị chu trình của động cơ cho bởi mô phỏng đạt giá trị cực đại khi =1 trong khi đó công chỉ thị chu trình cho bởi thực nghiệm đạt giá trị cực đại khi =1,1. Ở tốc độ định mức, công suất có ích của động cơ dual fuel thấp hơn công suất có ích của động cơ diesel nguyên thủy 12% khi chạy bằng biogas chứa 80% CH4 và 25% khi chạy bằng biogas chứa 60% CH4.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
The paper presents the analysis results of pressure variation given by simulation and experiment on cylinder of bio-gas-diesel dual engine converted from Vikyno EV2600-NB diesel engine. Simulation was performed by the CFD software FLUENT. Experiment was conducted on the AVL engine dynamo meter. The results showed that the indicated engine cycle work given by simulation is about 8% higher than that given by experiment in engine speed ranging from 1,000 rpm to 2000 rpm. The peak of indicated engine cycle work given by simulation is found at =1.1 whereas that given by experiment is found at =1. At rated speed, brake power of dual fuel engine is about 12% and 25% less than that of original diesel engine fueled with bio-gas containing 80% CH4 and 60% CH4 respectively.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn