Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,837

(Feb 24 2018 10:10AM)(Jun 1 2011 9:34AM)(Jan 10 2011 1:39PM)(Jan 10 2011 1:43PM)(Jan 10 2011 1:30PM)(Jan 10 2011 1:35PM)(Jan 10 2011 11:30AM)(Jan 9 2011 4:30PM)(Jan 10 2011 10:29AM)
[1]Động cơ biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch. Nơi XB: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2013.
[2]Ô tô không truyền thống Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[3]Giáo trình Kinh tế chất thải. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: 07 đồng tác giả.. Nơi XB: NXB Giáo Dục. Năm 2006.
[4]Integrated Waste Management in Cambodia, Laos and Vietnam: Theory and Practice. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: 25 authors (Vietnam and International).. Nơi XB: NXB Science and Technics Publishing House. Năm 2005.
[5]Mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác ở Miền Trung Việt Nam. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả:  06 đồng tác giả. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2005.
[6]Quản lý tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: 21 đồng tác giả quốc tế.. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ Thuật. Năm 2005.
[7]Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: 14 đồng tác giả. Nơi XB: NXB Chính trị Quốc Gia. Năm 2001.
[8]Ô tô và ô nhiễm môi trường Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Văn Thị Bông, Phạm Xuân Mai, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Nơi XB: NXB Giáo Dục. Năm 1999.
[9]Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Phạm Xuân Mai.Trần Văn Nam.Trần Thanh Hải Tùng. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn