Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Numerical simulation studies on performance, soot and NOx emissions of dual-fuel engine fuelled with hydrogen enriched biogas mixtures
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Quang Trung
Nơi đăng: IET Renewable Power Generation; Số: Volume 12, Issue 10;Từ->đến trang: 1111-1118;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The present paper analyzes the effects of hydrogen concentration enriched biogas on indicated engine cycle work, soot and NOx emissions of dual fuel engine. The results show that if advance injection angle of the engine is fixed at the same value as biogas only mode operation, peak value of in-cylinder pressure increases significantly but indicated engine cycle work is only slightly improved with an increase in hydrogen concentration. Optimum advance injection angle decreases as increasing hydrogen concentration in the fuel mixture. At a given engine speed, NOx emissions decrease with increasing equivalence ratio whereas soot emissions increase almost proportionally with the equivalence ratio. At a given equivalence ratio, NOx emission increases with the increasing hydrogen concentration in fuel mixture whereas soot emission decreases contrarily. The maximum soot peak value is obtained with slightly rich mixture at equivalence ratio of around 1.1. Lean burn mixture and high hydrogen concentration result in extremely low soot concentration. Soot emission is practically negligible at equivalence ratio of about 0.9 and 20% hydrogen concentration in mixture with biogas. As hydrogen concentration increases, the decrease of optimum advance injection angle reduces simultaneously both soot and NOx emissions.
ABSTRACT
The present paper analyzes the effects of hydrogen concentration enriched biogas on indicated engine cycle work, soot and NOx emissions of dual fuel engine. The results show that if advance injection angle of the engine is fixed at the same value as biogas only mode operation, peak value of in-cylinder pressure increases significantly but indicated engine cycle work is only slightly improved with an increase in hydrogen concentration. Optimum advance injection angle decreases as increasing hydrogen concentration in the fuel mixture. At a given engine speed, NOx emissions decrease with increasing equivalence ratio whereas soot emissions increase almost proportionally with the equivalence ratio. At a given equivalence ratio, NOx emission increases with the increasing hydrogen concentration in fuel mixture whereas soot emission decreases contrarily. The maximum soot peak value is obtained with slightly rich mixture at equivalence ratio of around 1.1. Lean burn mixture and high hydrogen concentration result in extremely low soot concentration. Soot emission is practically negligible at equivalence ratio of about 0.9 and 20% hydrogen concentration in mixture with biogas. As hydrogen concentration increases, the decrease of optimum advance injection angle reduces simultaneously both soot and NOx emissions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn