Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Octane number stratified mixture preparation by gasoline–ethanol dual injection in SI engines
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: V.G. Bui, V.N. Tran, V.D. Nguyen, Q.T. Nguyen, T.T. Huynh
Nơi đăng: International Journal of Environmental Science and Technology; Số: https://doi.org/10.1007/s13762-018-1942-1;Từ->đến trang: 1-14;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
High octane number is one of the attractive properties of ethanol. Appropriate distribution of ethanol vapor concentrations in combustion chamber at the end of the compression process could suppress engine knock phenomena and hence improve performance and reduce pollutants emission of spark ignition (SI) engines fueled with gasoline-ethanol.This paper presents numerical simulation results of a new concept of octane number stratified charge mixture via dual injection of ethanol and gasoline. The principle of the concept is the optimization of fuel vapor concentrations distribution in combustion chamber to ensure high ethanol concentrations in zone risk of knock. Two dual injection schemas have been studied: (1) port inject of gasoline and direct injection of ethanol and (2) separate port injection of gasoline and ethanol through two opposite intake manifolds. In the first case, direct injection of ethanol in axial direction did not result in ethanol concentration stratification. Stratification occurred when direct injection of ethanol in radial direction started later than port injection of gasoline. In the second case, significant stratification of ethanol concentrations occurred when ethanol injection started earlier than gasoline injection. In the combustion chamber, high ethanol concentration was found near the ethanol injection inlet port whereas high equivalence ratio was found in the opposite side. Thus, the location of the spark plug in the opposite side of ethanol injector is optimal for improving anti-knock performance of engine fueled with ethanol gasoline at a given fuel ratio.
ABSTRACT
High octane number is one of the attractive properties of ethanol. Appropriate distribution of ethanol vapor concentrations in combustion chamber at the end of the compression process could suppress engine knock phenomena and hence improve performance and reduce pollutants emission of spark ignition (SI) engines fueled with gasoline-ethanol.This paper presents numerical simulation results of a new concept of octane number stratified charge mixture via dual injection of ethanol and gasoline. The principle of the concept is the optimization of fuel vapor concentrations distribution in combustion chamber to ensure high ethanol concentrations in zone risk of knock. Two dual injection schemas have been studied: (1) port inject of gasoline and direct injection of ethanol and (2) separate port injection of gasoline and ethanol through two opposite intake manifolds. In the first case, direct injection of ethanol in axial direction did not result in ethanol concentration stratification. Stratification occurred when direct injection of ethanol in radial direction started later than port injection of gasoline. In the second case, significant stratification of ethanol concentrations occurred when ethanol injection started earlier than gasoline injection. In the combustion chamber, high ethanol concentration was found near the ethanol injection inlet port whereas high equivalence ratio was found in the opposite side. Thus, the location of the spark plug in the opposite side of ethanol injector is optimal for improving anti-knock performance of engine fueled with ethanol gasoline at a given fuel ratio.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn