Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Evaporation and mixture formation of gasoline–ethanol sprays in spark ignition engines with pre-blended injection and dual injection: a comparative study
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Quang Trung, Huynh Tan Tien
Nơi đăng: IET Renewable Power Generation; Số: doi: 10.1049/iet-rpg.2018.5106;Từ->đến trang: 1-14;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Evaporation of sprays and mixture formation as injection of pre-blended gasoline-ethanol mixture and as separate injection of the fuels are investigated by means of numerical simulation. Effects of operating conditions and different configurations of injection systems have been examined. Under the same operating conditions, pure gasoline mostly evaporated during the injection period while pure ethanol evaporated mainly during the compression process. Charge temperature in the cylinder for pure ethanol is about 60°C lower than that for pure gasoline at the end of the compression process. Independently from injection system, the dual injection results in a higher evaporation rate compared to pre-blended injection. Whether pre-blended injection or dual injection is employed, the evaporation rate is improved for port injection compared to direct injection. Besides, vapor concentration at the end of the compression process of port injection increases with a shift from a single-inlet manifold to double-inlet manifolds. Mixture homogeneity is enhanced with increasing ambience temperature or/and an increasing engine speed with pre-blended injection, while a strong stratified charge mixture is achieved with dual injection using double-inlet manifolds or with direct injection of ethanol combined with port injection of gasoline.
ABSTRACT
Evaporation of sprays and mixture formation as injection of pre-blended gasoline-ethanol mixture and as separate injection of the fuels are investigated by means of numerical simulation. Effects of operating conditions and different configurations of injection systems have been examined. Under the same operating conditions, pure gasoline mostly evaporated during the injection period while pure ethanol evaporated mainly during the compression process. Charge temperature in the cylinder for pure ethanol is about 60°C lower than that for pure gasoline at the end of the compression process. Independently from injection system, the dual injection results in a higher evaporation rate compared to pre-blended injection. Whether pre-blended injection or dual injection is employed, the evaporation rate is improved for port injection compared to direct injection. Besides, vapor concentration at the end of the compression process of port injection increases with a shift from a single-inlet manifold to double-inlet manifolds. Mixture homogeneity is enhanced with increasing ambience temperature or/and an increasing engine speed with pre-blended injection, while a strong stratified charge mixture is achieved with dual injection using double-inlet manifolds or with direct injection of ethanol combined with port injection of gasoline.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn