Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cung cấp nhiên liệu biogas-hydrogen cho động cơ đánh lửa cưỡng bức kéo máy phát điện trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Bùi Thị Minh Tú
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21; Số: 21/2018;Từ->đến trang: 448-458;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ thống năng lượng tái tạo hybrid phối hợp cung cấp công suất điện từ pin mặt trời và từ máy phát điện chạy bằng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen đang được nghiên cứu để góp phần phát triển ứng dụng năng lượng tái tạo ở nước ta. Trong hệ thống này, năng lượng điện mặt trời được lưu trữ dưới dạng enthapy của hydrogen thay vì lưu trữ trong các bình accu. Hydrogen từ hệ thống được sử dụng để làm giàu biogas để cung cấp cho động cơ kéo máy phát điện. Kỹ thuật cung cấp nhiên liệu biogas/hydrogen cho động cơ ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sử dụng năng lượng, tính năng công tác và mức độ phát ô nhiễm của của động cơ. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô phỏng quá trình cung cấp nhiên liệu biogas-hydrogen cho động cơ đánh lửa cưỡng bức Honda GX390, một bộ phận cấu thành của hệ thống năng lượng tái tạo hybrid. Hai phương án cung cấp nhiên liệu được nghiên cứu so sánh: phun hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen được pha trộn trước và phun riêng rẽ biogas, hydrogen trên đường nạp động cơ. Ảnh hưởng của thời điểm phun, tốc độ động cơ, độ mở bướm ga đến độ đồng đều của hỗn hợp được xem xét đánh giá. Kết quả cho thấy, ở các chế độ vận hành của động cơ và các phương án phun khác nhau thì vùng nhiên liệu có hệ số hệ đương cao nằm gần thành xi lanh, hướng về phía xú páp thải. Độ đồng đều của hỗn hợp giảm khi tốc độ động cơ tăng hoặc/và bướm ga đóng nhỏ. Để quá trình đánh lửa diễn ra thuận lợi, nến đánh lửa nên bố trí gần khu vực xú páp thải.
ABSTRACT
Combined hybrid renewable energy system that provides electricity from solar cell and generator powered by biogas-hydrogen blend are being investigated to contribute to the development of renewable energy applications in Viet Nam. In this system, solar energy is stored in form of enthalpy of hydrogen rather than stored in the battery. Hydrogen from the system was used to enrich the biogas to supply spark ignition (SI) engine Honda GX390, a component of the hybrid renewable energy system. Two alternative fuel supply methods are compared: The pre-mixed of biogas-hydrogen fuel injection and separate injection of biogas and hydrogen into the intake manifold. The effect of injection timing, engine speed, and throttle valve opening on the homogeneity of the mixture are considered. The results show that, in different engine operating modes and injection alternatives, the rich fuel area is found near the cylinder wall, towards the exhaust valve. The homogeneity of the mixture is reduced when the engine speed increase or/and the throttle is partially closed. The spark plug should be setup near exhaust valve to improve ignition proce
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn