Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu quá trình phun và cháy nhiên liệu xăng-ethanol trong động cơ Daewoo A16DMS
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Tấn Tiến
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21; Số: 21/2018;Từ->đến trang: 826-837;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về quá trình hình thành hòa khí và quá trình cháy trong động cơ Daewoo A16DMS sử dụng nhiên liệu xăng-ethanol. Sự khác biệt về hình thành hỗn hợp khi phun nhiên liệu xăng-ethanol hòa trộn trước và khi phun nhiên liệu riêng rẽ được phân tích dựa trên kết quả mô phỏng. Kết quả cho thấy độ đồng đều của hỗn hợp nhiên liệu-không khí tăng khi tăng nhiệt độ khí nạp hoặc/và tăng tốc độ động cơ. Mô phỏng quá trình cháy của động cơ ứng với các phương thức phun nhiên liệu xăng/ethanol khác nhau được so sánh với kết quả thực nghiệm trên băng thử công suất động cơ AVL. Kết quả so sánh cho thấy chênh lệch giữa áp suất mô phỏng và thực nghiệm trong giai đoạn cháy trễ nhỏ hơn 5%, trong giai đoạn cháy chính nhỏ hơn 4% và trong giai đoạn cháy rớt nhỏ hơn 3%. Cấu hình phun xăng trục tiếp, ethanol gián tiếp (GDI_EPI) riêng rẽ giảm chút ít áp suất cực đại nhưng giảm đáng kể NOx so với phun GPI_EPI riêng rẽ trên đường nạp.
ABSTRACT
This paper presents results of studies on the process of mixture formation and combustion in Daewoo A16DMS engine using gasoline-ethanol fuel. Distinctness of the mixture formation when injected gasoline-ethanol mixture before and when the fuel injection is separately analyzed based on simulation results. The results show that the uniformity of the fuel-air mixture increases as the air-fuel temperature rises or / and increases the engine speed. The engine combustion simulations for various gasoline / ethanol fuel injection modalities were compared with the experimental results on the AVL power test strips. Comparison results show that the difference between simulated and experimental pressure during the delay combustion duration is less than 5%, in the main combustion duration is less than 4% and in the late combustion duration is less than 3%. The direct gasoline, indirect ethanol (GDI_EPI) profile reduced slightly to the maximum pressure but significantly reduced NOx when compared to the GPI_EPI separately on the intake manifold.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn