Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết lập giản đồ cung cấp nhiên liệu cho động cơ biogas-xăng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 9, 2019;Từ->đến trang: 40;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày cách tiếp cận mới trong xây dựng giản đồ động cơ (Engine Map) dựa trên mô phỏng độ chân không trên đường nạp. Kết quả cho thấy độ chân không cực đại đạt được ở khu vực gần họng venturi và tăng mạnh theo tốc độ động cơ. Khi đóng nhỏ bướm ga, sự phân bố áp suất chân không trên đường nạp không thay đổi nhiều so với khi bướm ga mở hoàn toàn nhưng giá trị tuyệt đối áp suất chân không giảm. Hệ số tương đương của hỗn hợp giảm đáng kể khi tăng tốc độ động cơ hoặc/và khi mở rộng bướm ga nên giải pháp cấp ga bằng một van chân không phổ biến hiện nay không phù hợp với động cơ chạy bằng biogas nghèo. Trong công trình này chúng tôi đề xuất hệ thống cấp nhiên liệu hybrid biogas-xăng. Ở bất kỳ chế độ công tác nào của động cơ, hệ số tương đương của hỗn hợp biogas-không khí đều giảm khi độ chân không trung bình tại họng venturi tăng. Đó là chính thông số được sử dụng để điều khiển việc cung cấp xăng bổ sung.
ABSTRACT
The paper presents a new approach in building up the Engine Map based on the simulation of pressure in the intake manifold. The results show that the vacuum reaches its maximum value at the throat venturi and increases significantly with engine speed. When closing down the throttle valve, the vacuum distribution in the intake manifold is not quite different from that at full opening of the valve but the absolute value of pressure decreases. The equivalence ratio of the mixture decreases when increasing engine speed or/and when opening up the throttle valve, thus, the traditional technique of gaseous fuel supplied by the vacuum valve is not appropriate for the engine fueled with poor biogas. In this work we suggest the hybrid biogas-gasoline fueling system. The supplemental gasoline amount is introduced to the biogas-air mixture only when the adjustment of equivalence ratio is needed. At any operation regimes, the equivalence ratio of the mixture decreases as the average vacuum in the intake manifold increases. Thus, this is the main parameter used for controlling the supplemental fuel injection.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn