Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chuyển đổi động cơ tĩnh tại truyền thống thành động cơ phun xăng trên đường nạp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 11, 2019;Từ->đến trang: 6;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên mô phỏng giản đồ phun nhiên liệu và đánh lửa, hệ thống điều khiển điện tử gồm ECU APITech mở cùng với bộ cảm biến của xe gắn máy EFI được lắp đặt để chuyển động cơ xăng truyền thống thành động cơ phun xăng. Mô phỏng cho thấy ở tốc độ thấp, hệ số tương đương ổn định ngay trong kỳ nạp nhưng ở tốc độ cao, hệ số tương đương tăng nhẹ và đạt giá trị ổn định vào cuối kỳ nén. Công chỉ thị chu trình giảm khi tăng tốc độ động cơ và đạt giá trị cực đại tại góc đánh lửa sớm tối ưu. Góc đánh lửa sớm tối ưu tăng tuyến tính theo tốc độ động cơ ở một chế độ tải cho trước tuy nhiên ứng với một tốc độ cho trước, góc đánh lửa sớm chỉ giảm nhẹ theo tải động cơ. Cùng chế độ tải, khi tăng tốc độ động cơ thì góc phun tăng nhưng không tuyến tính. Động cơ sau khi cải tạo có mức độ ổn định tốc độ và khả năng đáp ứng tải được cải thiện so với động cơ nguyên thủy
ABSTRACT
Based on the simulation of the fuel injection and advance ignition maps, an electronic control system consisting of an open ECU API Tech along with the sensors of the EFI motorcycle have been installed to convert the traditional gasoline engine into the port injection engine. Simulation results show that at low engine speed, the equivalence ratio reaches stable value during the intake process but at high speed, the equivalence ratio increases slightly and reaches stable value at the end of the compression process. The indicated engine cycle work decreases with an increase of engine speed and reaches peak value at the optimal advance ignition angle which decreases slightly with the load regime. At a given load regime, the advance ignition angle increases almost linearly but the injection angle non-linearly increases according to the engine speed. The speed stability and the load-response capacity of the engine are improved with the retrofitted electronic control system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn