Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020;Từ->đến trang: 8;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong động cơ dual fuel chạy bằng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen NOx hình thành chủ yếu ở khu vực đang phản ứng của hỗn hợp nhiên liệu khí, bồ hóng hình thành ở khu vực cháy khuếch tán của tia diesel còn CO hình thành trong vùng khí đã cháy có nồng độ nhiên liệu cao. Hydrogen pha vào biogas giúp cải thiện công chỉ thị chu trình, giảm nồng độ CO nhưng ít ảnh hưởng đến nồng độ bồ hóng và làm tăng nồng độ NOx trong khí thải. Xu hướng ảnh hưởng của CH4 trong biogas đến Wi và phát thải ô nhiễm cũng tương tự như hydrogen nhưng khác biệt về mức độ liên quan đến chênh lệch về tốc độ cháy. Khi tăng lượng diesel của tia phun mồi thì công chỉ thị chu trình và nhiệt độ cháy ít bị ảnh hưởng tuy nhiên nồng độ CO và bồ hóng tăng đáng kể. Cùng chế độ vận hành và hệ số tương đương thì phương thức đánh lửa cưỡng bức có lợi hơn phương thức đánh lửa dual fuel cả về tính năng kỹ thuật lẫn mức độ phát thải ô nhiễm.
ABSTRACT
In combustion of dual fuel engines fueled with biogas-hydrogen, NOx formation occurs mainly in the reaction area of gas mixture, soot formation is in diffusion combustion regions of diesel jet and CO formation is in combustion products with a high fuel concentration region. Hydrogen addition to biogas improves Wi, reduces CO emission, slightly affects soot concentration but leads to an increase in NOx concentration in exhaust gas. The influence tendency of CH4 in biogas on Wi and pollutant emissions is similar to that of hydrogen but with a different amplitude related to the difference in combustion speed. The increase in amount of diesel injection slightly affects Wi, but significantly affects CO and soot emissions. With a given operating condition and equivalence ratio, the spark ignition mode is more beneficial than the dual fuel ignition mode both in terms of performance and pollutant emission control.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn