Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính toán ống dày theo lý thuyết từ biến.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, BUI TRUONG VY, PHAN KY PHUNG
Nơi đăng: Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng; Số: 2.79;Từ->đến trang: 18-21;Năm: 1983
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn