Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cải tạo hệ thống phanh ô tô khách.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PHUNG XUAN THO, BUI VAN GA, TRAN VAN NAM
Nơi đăng: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật-Sở Giao thông vận tải Quảng nam-Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1983
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn