Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tình hình ô nhiễm môi trường do khí xả động cơ đốt trong gây ra ở Quảng Nam-Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H.TUNG
Nơi đăng: Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2 "Môi trường và Phát triển bền vững ở Việt Nam" Hà Nội; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1995
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn