Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát tính kinh tế và mức độ phát sinh NOx của động cơ 4VD14.5/12-1SRW.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 8;Từ->đến trang: 21-24;Năm: 1998
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn