Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Investigation of Gas Direct Injection Engine by Experimental Model.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA
Nơi đăng: Proceedings of the 5th ASEAN Science Technology Week, pp. , Hanoi
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: ;Từ->đến trang: 157-163;Năm: 1998
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn