Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính toán qua trình cháy và nồng độ NOx trong động cơ Diesel phun gián tiếp.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TRAN T.H. TUNG, BUI VAN GA, TRAN VAN TE
Nơi đăng: International Conference on Automotive Technology ICAT’99. Hà Nội; Số: ;Từ->đến trang: 148-154;Năm: 1999
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn