Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 4 : Mô hình hóa sự hình thành NOx trong buồng cháy động cơ Diesel.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, TR.THANH HAI TUNG
Nơi đăng: Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết, Hà Nội; Số: ;Từ->đến trang: 203-209;Năm: 2001
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn