Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Simulation of highly vapoized fuel jet in combustion chamber of spark ignition engine.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập IV; Số: ;Từ->đến trang: 112-119;Năm: 2002
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn