Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 “ENVINDUS”: Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Phát triển-Đà Nẵng; Số: 95;Từ->đến trang: 23-25;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn