Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phenomenological model for determining velocity field of LPG jet in combustion chamber of direct injection SI engine.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneut
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Vietnam Journal of Mechanics Vol. 26; Số: 2;Từ->đến trang: 83-92;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn