Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá mô hình tạo bồ hóng của Tesner-Magnussen bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, Hà Tiên; Số: ;Từ->đến trang: 98-107;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn