Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thực nghiệm truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC LINH
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Giao Thông-Vận Tải; Số: 12;Từ->đến trang: 27-29;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn