Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,169

 Nghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy động cơ đốt trong.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  
Số: B2006-ĐN01-07 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn