Nguyễn Văn Cang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,107

 
Mục này được 25744 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Cang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1967
Nơi sinh: Triệu Phong
Quê quán Triệu Phong
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thống kê kinh tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh C
Địa chỉ liên hệ: 71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3950885; Mobile: 0905323478
Email: nvcang@yahoo.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: - Vận dụng xác suất chủ quan trong dự đoán tương lai. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Cang. Mã số: không cấp. Năm: 2001. (Dec 31 2010 9:29AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: - Luận bàn các quan điểm về thống kê học. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Cang. Mã số: không cấp. Năm: 1999. (Dec 31 2010 9:29AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: KHUNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA HIỆU SUẤT ĐỔI MỚI. Tác giả: Nguyễn Văn Cang. Kỷ yếu hội thảo quốc tế tại Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh: Conference proceeding econometrics and statistical methods –applications in economics and finance. Số: ISBN: 978-604-80-3675-1. Trang: 357-370. Năm 2019. (Aug 18 2019 9:15PM)
[2]Bài báo: KHẢO CỨU QUI TRÌNH XÂY DỰNG THANG ĐO CÁC KHÁI NIỆM TIỀM ẨN. Tác giả: Nguyễn Văn Cang. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Thống kê – Tin học ứng dụng”. Số: ISBN: 978 – 604 – 84 – 1862. Trang: 12-20. Năm 2016. (Aug 18 2019 8:58PM)
[3]Bài báo: KHUNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THÀNH TÍCH ĐỔI MỚI ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH: ẢNH HƯỞNG ĐIỀU TIẾT CỦA LOẠI HÌNH KINH DOANH . Tác giả: Nguyễn Văn Cang. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Thống kê – Tin học ứng dụng”. Số: ISBN: 978 – 604 – 84 – 1862. Trang: 414-423. Năm 2016. (Aug 18 2019 9:04PM)
[4]Bài báo: Tiếp cận cấu trúc sản phẩm hàng hóa dựa trên tháp nhu cầu của Maslow. Tác giả: Nguyễn Văn Cang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kinh tế & phát triển Đại học kinh té quốc dân. Số: 126. Trang: 37-40. Năm 2007. (May 22 2011 10:33PM)
[5]Bài báo: Bản chất bậc tự do trong phương pháp phân tích phương sai dùng cho các mô hình thiết kế dữ liệu. Tác giả: Nguyễn Văn Cang. Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 5(22). Trang: 79-85. Năm 2007. (May 22 2011 9:56PM)
[6]Tham luận: Vai trò nền tảng của khu vực kinh tế nhà nước. Tác giả: Nguyễn Văn cang. Kỷ yếu hội thảo khoa học Kinh tế thị trường định hướng XHCN (lần thứ 3). Trang: 115-121. Năm 2004. (May 22 2011 10:38PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: RESEARCH FRAMEWORK FOR THE IMPACT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON COMPETITIVE ADVANTAGE: THE MEDIATING ROLE OF INNOVATION PERFORMANCE. Authors: Nguyễn Văn Cang, Châu Ngọc Tuấn. Review of International Business and Strategy. No: Vol. 27 Issue: 3. Pages: 335 – 351. Year 2017. (Aug 18 2019 9:11PM)
[2]Article: RESEARCH FRAMEWORK FOR THE IMPACT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON INCREMENTAL AND RADICAL INNOVATION PERFORMANCES: THE ROLE OF THE COMPETING MODEL. Authors: Nguyễn Văn Cang, Nguyễn Trường Sơn, Đặng Văn Mỹ, Châu Ngọc Tuấn. uhd-ctu annual economics and business conference proceedings-2017. Cần thơ. No: ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9310 (Online). Pages: 84-99. Year 2017. (Aug 18 2019 9:08PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn