Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Leadership-Based and Social Network Optimization Comparison for Reflectarray Optimization
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Alessandro Niccolai, Minh Quan Duong, Francesco Grimaccia, Marco Mussetta, Paola Pirinoli, Riccardo E. Zich
Nơi đăng: 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (IEEE-ICCE), Ha Long, Viet Nam; Số: ISBN: 978-1-5090-1802-4;Từ->đến trang: 570-574;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn