Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
[2] Hoạt động khoa học và công nghệ tiềm năng. Năm: 2017.
[3] Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố. Số: 65/QĐ-KT. Năm: 2018.
[4] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018. Số: 4919/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[6] Đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín ISI. Số: 4403/QĐ-UBND. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[8] Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương lần 1. Số: 399-QĐ/TWĐTN. Năm: 2019.
[9] Giải thưởng 26/3. Số: 156/NQ-KT. Năm: 2019.
[10] Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2019. Số: 225/GKLN. Năm: 2019.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 4343/QĐ-BGDDT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn