Dương Minh Quân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22089 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Minh Quân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/01/1984
Nơi sinh: Tam Ky`, Quảng Nam
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ thống Điện; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Công tác học sinh, sinh viên; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Hệ thống điện và ứng dụng năng lượng tái tạo; Tại: Politecnico Di Milano
Dạy CN: Kỹ thuật điện.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Hàn Quốc
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Tháng    10/2008 :   Trợ giảng tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.Tháng      2/2010 :   Giảng viên bộ môn Hệ Thống Điện, Khoa Điện, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.


Tháng      3/2010 :   Học thạc sĩ tại  trường Đại học Dongguk, Seoul - Hàn Quốc.


Tháng      1/2012 :   Bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Đại học Dongguk, Seoul, South Korea.

Tháng      2/2012 :   Giảng viên bộ môn Hệ Thống Điện, Khoa Điện, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.


Tháng     1/ 2013:    Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Bách Khoa Milan (Polytechnic University of Milan), Milan - Italy.

Tháng     1/ 2016:    Bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Bách Khoa Milan (Polytechnic University of Milan)- Milan - Italy.

Tháng     2/ 2016:    Giảng viên Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Tháng     8 - 10/ 2016:    Tham gia dự án HEEAP 2016 tại Đại học Bang Arizona, U.S.A

Tháng     11 - 12/ 2017:    Tham gia dự án nghiên cứu về "Phân tích ảnh hưởng của việc tích hợp nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn vào hệ thống điện Việt Nam trong tương lai” được tài trợ bởi tổ chức GIZ-CHLB Đức.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện. Chủ nhiệm: TS. Dương Minh Quân. Mã số: 52/HĐ-SKHCN. Năm: 2020. (Feb 4 2020 10:05PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số dự án điện mặt trời đến các chế độ vận hành của lưới điện Tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2025. Chủ nhiệm: TS. Dương Minh Quân. Mã số: T2018-02-33. Năm: 2019. (Mar 10 2019 4:40PM)
[3] Đề tài Khác: Phân tích ảnh hưởng của việc tích hợp nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn vào hệ thống điện Việt Nam trong tương lai. Chủ nhiệm: Bruno U. Schyska/PGS.TS. Đinh Thành Việt. Thành viên: TS. Dương Minh Quân, Dr. Detlev Heinemann, Mr. Bruno U. Schyska, Prof. Dr. Stefan Schramm, Dr. Alexander Kies, Mr. Vo Van Phuong, Mr. Ma Phuoc Khanh. Mã số: 12.9770.4-002.00. Năm: 2018. (Dec 16 2018 8:43PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu cải thiện hoạt động của máy phát tuabin gió có tốc độ không đổi SCIG bằng máy phát tuabin gió có tốc độ thay đổi DFIG ghép song song. Chủ nhiệm: TS. Dương Minh Quân. Thành viên: GS. TS. Lê Kim Hùng, Nguyễn Thị Hồng Duyên. Mã số: B2017-ĐN02-31. Năm: 2018. (Jan 21 2019 9:48PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Design and performance assessment of hybrid-maximum power point tracking algorithm. Tác giả: Anh Tuan Tran, Minh Quan Duong. Journal of Science and Technology Issue on Information and Communications Technology. Số: vol 17, no 12.2, ISSN 1859‐1531. Trang: 28-34. Năm 2019. (Dec 17 2019 10:30PM)
[2]Bài báo: So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Văn Tấn*; Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên; Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2018. (Feb 22 2019 8:58AM)
[3]Tham luận: Design and simulation in combination DC/DC with DC/AC converters for renewable energy system. Tác giả: Le Kim Hung, Duong Minh Quan, Tran Ngoc Thien Nam. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology With japan University and Company research group cooperated by IEEE. Trang: 46-49. Năm 2017. (Dec 29 2017 7:07PM)
[4]Bài báo: So sánh ổn định quá độ của hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ không đổi và hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ thay đổi giới hạn. Tác giả: Dương Minh Quân, Hoàng Dũng, Nguyễn Đức Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11. Trang: 96-100. Năm 2017. (Nov 23 2017 10:29PM)
[5]Bài báo: Sử dụng thiết bị SVC để điều khiển giữ ổn định điện áp hệ thống điện theo chế độ vận hành. Tác giả: Phan Thành Việt, Dương Minh Quân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(108). Trang: 264-268. Năm 2016. (Nov 25 2016 10:15PM)
[6]Bài báo: Mô phỏng pin mặt trời bằng phần mềm PSpice. Tác giả: Dương Minh Quân, Đinh Thị Sen, Doãn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(108). Trang: 179-182. Năm 2016. (Nov 25 2016 10:13PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu quản lý mạng lưới điện trung thế Tp. Đà Nẵng bằng GIS. Tác giả: Trần Vinh Tịnh, Dương Minh Quân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 32. Trang: 85-90. Năm 2009. (Jan 12 2011 9:10AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Automatic Tool for Transformer Operation Monitoring in Smartgrid. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2019 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE). No: ISBN 978-1-7281-0101-9. Pages: 1-6. Year 2019. (Aug 6 2019 9:49AM)
[2]Article: design, performace and economic efficiency analysis of the photovoltaic rooftop system. Authors: duong minh quan et al.. Publishing House of the Romanian Academy. No: 3(64). Pages: 229-234. Year 2019. (Jan 21 2021 11:33AM)
[3]Article: Determination of optimal location and sizing of solar photovoltaic distribution generation units in radial distribution systems. Authors: Duong minh quan et al.. Energies, Basel, Switzerland. No: 12. Pages: 174. Year 2019. (Jan 27 2021 8:27AM)
[4]Article: Performance assessment of low-pass filters for standalone solar power system. Authors: M. Q. Duong, V. T. Nguyen, A. T. Tran, G. Sava, T.M.C Le. 2018 International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE), IEEE. No: 978-1-5386-5062-2. Pages: 0503-0507. Year 2018. (Dec 23 2018 12:07PM)
[5]Article: Modeling and performance evaluation of a Fuzzy Logic controller for Buck/Boost DC/DC Converters. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2018 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Rio de Janeiro, Brazil. No: ISBN 978-1-5090-6020-7. Pages: 1-7. Year 2018. (Nov 12 2018 10:30PM)
[6]Article: A short term wind power forecasting tool for Vietnamese wind farm and electricity market. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 978-1-5386-5126-1. Pages: 130-135. Year 2018. (Jan 15 2019 4:55PM)
[7]Article: A thorough overview of hierarchical structure of Microgrid system. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 978-1-5386-5062-2. Pages: 710-715. Year 2018. (Jan 15 2019 5:00PM)
[8]Article: Influence of element parameter in the boost and the buck converter. Authors: Duong Minh Quan, T. Hien, C.A. Hossain. 2017 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC). No: 978-1-5386-2175-2. Pages: 528-531. Year 2017. (Jun 12 2018 9:12AM)
[9]Article: Efficiency analysis of a hybrid power system for a campus in Romania. Authors: Gabriela Nicoleta Sava, Gabriela Ionescu, Horia Necula, Mircea Scripcariu, Minh Quan Duong, Sonia Leva, Marco Mussetta. Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), 2017 IEEE International Conference on, Milano, Italy. No: 978-1-5386-3917-7. Pages: 1-5. Year 2017. (Sep 22 2017 7:52PM)
[10]Article: Effect Of Component Design On The dc/dc Power Converters Dynamics. Authors: M.Q. Duong, H.H. Nguyen, T.H.D. Nguyen, T.T. Nguyen, G.N. Sava. IEEE-The 10th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING. No: ISBN:978-1-5090-5160-1. Pages: 617-620. Year 2017. (Mar 21 2017 12:00AM)
[11]Article: Leadership-Based and Social Network Optimization Comparison for Reflectarray Optimization. Authors: Alessandro Niccolai, Minh Quan Duong, Francesco Grimaccia, Marco Mussetta, Paola Pirinoli, Riccardo E. Zich. 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (IEEE-ICCE), Ha Long, Viet Nam. No: ISBN: 978-1-5090-1802-4. Pages: 570-574. Year 2016. (Jul 23 2016 12:39PM)
[12]Article: Hybrid Controller for Transient Stability in Wind Generators. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta and Le Kim Hung. IEEE - 2015 Clemson University Power Systems Conference (IEEE-PSC), Clemson, USA. No: Print ISBN: 978-1-4799-1951-2. Pages: 1-7. Year 2015. (Mar 20 2015 11:25PM)
[13]Article: Improved LVRT based on Coordination Control of Active Crowbar and Reactive Power for Doubly Fed Induction Generators. Authors: Duong Minh Quan, G. Sava, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, S. Costinas, N. Golovanov. IEEE - 2015 The 9th international symposium on advanced topics in electrical engineering(IEEE-ATEE), Bucharest, Romania
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: Print ISBN: 978-1-4799-7514-3. Pages: 650-655. Year 2015.
(May 8 2015 5:30PM)
[14]Article: Small and large signal stability analysis of IMPSA wind power plant integration on Vietnamese power system. Authors: MQ Duong, KH Le, VT Tran, H Nguyen-Huu, F Grimaccia, S Leva, M Mussetta. PowerTech, 2015 IEEE Eindhoven, Netherlands. No: ISBN: 978-147997693-5. Pages: 1-6. Year 2015. (Sep 6 2015 12:17AM)
[15]Article: Hybrid Structure and Fuzzy Logic High Precision Control for Non-Geostationary Satellite Antenna Tracking. Authors: Duong Minh Quan, Alberto Dolara, Francesco Grimaccia, Marco Mussetta, Riccardo Zich, Le Kim Hung. International Journal on Communications Antenna and Propagation, ISSN: 2039-5086, Praise Worthy Prize, U.K. No: Vol. 5, No. 5. Pages: 290-296. Year 2015. (Nov 16 2015 4:52PM)
[16]Article: Pitch angle control using hybrid controller for all operating regions of SCIG wind turbine system. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, and E. Ogliari. Renewable Energy, ISSN 0960-1481, Elsevier Ltd, U.K. No: Volume 70, Special Issue. Pages: 197-203. Year 2014. (May 28 2014 2:28PM)
[17]Article: Improving LVRT Characteristics in Variable-speed Wind Power Generation by means of Fuzzy Logic. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta and R. Zich. 2014 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE-WCCI), 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Beijing, China. No: ISSN: 1098-7584; Print ISBN: 978-1-4799-2073-0. Pages: 332-337. Year 2014. (Jul 22 2014 4:13PM)
[18]Article: Non-Geostationary Satellite Antenna Tracking by means of Fuzzy Logic High Precision Control. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, M. Mussetta, R. Zich, and Le Kim Hung. 2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (IEEE-ICCE), Danang, Vietnam. No: Print ISBN: 978-1-4799-5051-5. Pages: 688-692. Year 2014. (Aug 1 2014 11:55PM)
[19]Article: Performance Analysis of Grid-Connected Wind Turbines. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, G. Sava, S. Costinas. The Journal Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering and Computer Science, Romania, ISSN 2286-3540. No: Vol. 76, Iss. 4. Pages: 169-180. Year 2014. (Dec 10 2014 4:42PM)
[20]Article: Coordination Control of Active Crowbar for Doubly Fed Induction Generators. Authors: G.N. Sava, Duong Minh Quan, S. Leva, M. Mussetta, S. Costinas, N. Golovanov
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. IEEE- 2014 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering (IEEE-ISFEE), Bucharest, Romania. No: Print ISBN: 978-1-4799-6821-3. Pages: 1-5. Year 2014. (Dec 1 2014 4:58PM)
[21]Article: Hybrid model for hourly forecast of photovoltaic and wind power. Authors: Duong Minh Quan ; E. Ogliari; F. Grimaccia; S. Leva; M. Mussetta. 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Hydrabad, India. No: ISSN: 1098-7584; Print ISBN: 978-1-4799-0020-6. Pages: 1287-1292. Year 2013. (Oct 10 2013 2:55PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Đức Dũng
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối Điện Lực Vạn ninh Tỉnh Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2018

 2019

[2]Nguyễn Nhật Tín
Đề tài: Đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo tiêu chuẩn IEEE 1366

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

[3]Đinh Văn Tới
Đề tài: Phân tích ảnh hưởng nhà máy điện gió Bãi Dinh đến các chế độ vận hành lưới điện tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Poster Award at the 2nd Annual Conference of Vietnamese Young Scientist in Korea

 Kỹ thuật

 2011

 

 Vietnamese Students' Association in Korea

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
[2] Giải thưởng "Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC" năm 2008

 Kỹ thuật

 2008

 273/QĐKT

 Quỹ hỗ trợ sáng tạo kĩ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
[3] Có báo cáo khoa học đoạt giải Nhất tại Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, năm 2008

 Kỹ thuật

 2008

 1989/QĐKT

 Giám Đốc Đại học Đà Nẵng

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
[4] Đạt giải nhì giải thưởng " Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2008"

 Kỹ thuật

 2008

 8578/QĐ/BGD&ĐT

 Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

[5] Đạt giải nhì giải thưởng " Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2008"

 Kỹ thuật

 2008

 605QĐ/TWĐTN

 Ban Chấp Hành Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng 26/3. Số: 156/NQ-KT. Năm: 2019.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 4343/QĐ-BGDDT. Năm: 2019.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2019-2020. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Smart grid
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2019 Đại học  ĐHBK - ĐHĐN
[2]Công nghệ điều khiển hệ thống điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2019 Sau Đại học  ĐHBK - ĐHĐN
[3]Năng lượng tái tạo và các công nghệ mới trong kỹ thuật điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2017 Sau đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Cung cấp điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2017 Đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Mạng Điện I
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2010 Đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn