Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Design and performance assessment of hybrid-maximum power point tracking algorithm. Tác giả: Anh Tuan Tran, Minh Quan Duong. Journal of Science and Technology Issue on Information and Communications Technology. Số: vol 17, no 12.2, ISSN 1859‐1531. Trang: 28-34. Năm 2019. (Dec 17 2019 10:30PM)
[2]Bài báo: So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Văn Tấn*; Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên; Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2018. (Feb 22 2019 8:58AM)
[3]Tham luận: Design and simulation in combination DC/DC with DC/AC converters for renewable energy system. Tác giả: Le Kim Hung, Duong Minh Quan, Tran Ngoc Thien Nam. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology With japan University and Company research group cooperated by IEEE. Trang: 46-49. Năm 2017. (Dec 29 2017 7:07PM)
[4]Bài báo: So sánh ổn định quá độ của hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ không đổi và hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ thay đổi giới hạn. Tác giả: Dương Minh Quân, Hoàng Dũng, Nguyễn Đức Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11. Trang: 96-100. Năm 2017. (Nov 23 2017 10:29PM)
[5]Bài báo: Sử dụng thiết bị SVC để điều khiển giữ ổn định điện áp hệ thống điện theo chế độ vận hành. Tác giả: Phan Thành Việt, Dương Minh Quân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(108). Trang: 264-268. Năm 2016. (Nov 25 2016 10:15PM)
[6]Bài báo: Mô phỏng pin mặt trời bằng phần mềm PSpice. Tác giả: Dương Minh Quân, Đinh Thị Sen, Doãn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(108). Trang: 179-182. Năm 2016. (Nov 25 2016 10:13PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu quản lý mạng lưới điện trung thế Tp. Đà Nẵng bằng GIS. Tác giả: Trần Vinh Tịnh, Dương Minh Quân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 32. Trang: 85-90. Năm 2009. (Jan 12 2011 9:10AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Automatic Tool for Transformer Operation Monitoring in Smartgrid. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2019 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE). No: ISBN 978-1-7281-0101-9. Pages: 1-6. Year 2019. (Aug 6 2019 9:49AM)
[2]Article: design, performace and economic efficiency analysis of the photovoltaic rooftop system. Authors: duong minh quan et al.. Publishing House of the Romanian Academy. No: 3(64). Pages: 229-234. Year 2019. (Jan 21 2021 11:33AM)
[3]Article: Determination of optimal location and sizing of solar photovoltaic distribution generation units in radial distribution systems. Authors: Duong minh quan et al.. Energies, Basel, Switzerland. No: 12. Pages: 174. Year 2019. (Jan 27 2021 8:27AM)
[4]Article: Performance assessment of low-pass filters for standalone solar power system. Authors: M. Q. Duong, V. T. Nguyen, A. T. Tran, G. Sava, T.M.C Le. 2018 International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE), IEEE. No: 978-1-5386-5062-2. Pages: 0503-0507. Year 2018. (Dec 23 2018 12:07PM)
[5]Article: Modeling and performance evaluation of a Fuzzy Logic controller for Buck/Boost DC/DC Converters. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2018 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Rio de Janeiro, Brazil. No: ISBN 978-1-5090-6020-7. Pages: 1-7. Year 2018. (Nov 12 2018 10:30PM)
[6]Article: A short term wind power forecasting tool for Vietnamese wind farm and electricity market. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 978-1-5386-5126-1. Pages: 130-135. Year 2018. (Jan 15 2019 4:55PM)
[7]Article: A thorough overview of hierarchical structure of Microgrid system. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 978-1-5386-5062-2. Pages: 710-715. Year 2018. (Jan 15 2019 5:00PM)
[8]Article: Influence of element parameter in the boost and the buck converter. Authors: Duong Minh Quan, T. Hien, C.A. Hossain. 2017 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC). No: 978-1-5386-2175-2. Pages: 528-531. Year 2017. (Jun 12 2018 9:12AM)
[9]Article: Efficiency analysis of a hybrid power system for a campus in Romania. Authors: Gabriela Nicoleta Sava, Gabriela Ionescu, Horia Necula, Mircea Scripcariu, Minh Quan Duong, Sonia Leva, Marco Mussetta. Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), 2017 IEEE International Conference on, Milano, Italy. No: 978-1-5386-3917-7. Pages: 1-5. Year 2017. (Sep 22 2017 7:52PM)
[10]Article: Effect Of Component Design On The dc/dc Power Converters Dynamics. Authors: M.Q. Duong, H.H. Nguyen, T.H.D. Nguyen, T.T. Nguyen, G.N. Sava. IEEE-The 10th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING. No: ISBN:978-1-5090-5160-1. Pages: 617-620. Year 2017. (Mar 21 2017 12:00AM)
[11]Article: Leadership-Based and Social Network Optimization Comparison for Reflectarray Optimization. Authors: Alessandro Niccolai, Minh Quan Duong, Francesco Grimaccia, Marco Mussetta, Paola Pirinoli, Riccardo E. Zich. 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (IEEE-ICCE), Ha Long, Viet Nam. No: ISBN: 978-1-5090-1802-4. Pages: 570-574. Year 2016. (Jul 23 2016 12:39PM)
[12]Article: Hybrid Controller for Transient Stability in Wind Generators. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta and Le Kim Hung. IEEE - 2015 Clemson University Power Systems Conference (IEEE-PSC), Clemson, USA. No: Print ISBN: 978-1-4799-1951-2. Pages: 1-7. Year 2015. (Mar 20 2015 11:25PM)
[13]Article: Improved LVRT based on Coordination Control of Active Crowbar and Reactive Power for Doubly Fed Induction Generators. Authors: Duong Minh Quan, G. Sava, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, S. Costinas, N. Golovanov. IEEE - 2015 The 9th international symposium on advanced topics in electrical engineering(IEEE-ATEE), Bucharest, Romania
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: Print ISBN: 978-1-4799-7514-3. Pages: 650-655. Year 2015.
(May 8 2015 5:30PM)
[14]Article: Small and large signal stability analysis of IMPSA wind power plant integration on Vietnamese power system. Authors: MQ Duong, KH Le, VT Tran, H Nguyen-Huu, F Grimaccia, S Leva, M Mussetta. PowerTech, 2015 IEEE Eindhoven, Netherlands. No: ISBN: 978-147997693-5. Pages: 1-6. Year 2015. (Sep 6 2015 12:17AM)
[15]Article: Hybrid Structure and Fuzzy Logic High Precision Control for Non-Geostationary Satellite Antenna Tracking. Authors: Duong Minh Quan, Alberto Dolara, Francesco Grimaccia, Marco Mussetta, Riccardo Zich, Le Kim Hung. International Journal on Communications Antenna and Propagation, ISSN: 2039-5086, Praise Worthy Prize, U.K. No: Vol. 5, No. 5. Pages: 290-296. Year 2015. (Nov 16 2015 4:52PM)
[16]Article: Pitch angle control using hybrid controller for all operating regions of SCIG wind turbine system. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, and E. Ogliari. Renewable Energy, ISSN 0960-1481, Elsevier Ltd, U.K. No: Volume 70, Special Issue. Pages: 197-203. Year 2014. (May 28 2014 2:28PM)
[17]Article: Improving LVRT Characteristics in Variable-speed Wind Power Generation by means of Fuzzy Logic. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta and R. Zich. 2014 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE-WCCI), 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Beijing, China. No: ISSN: 1098-7584; Print ISBN: 978-1-4799-2073-0. Pages: 332-337. Year 2014. (Jul 22 2014 4:13PM)
[18]Article: Non-Geostationary Satellite Antenna Tracking by means of Fuzzy Logic High Precision Control. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, M. Mussetta, R. Zich, and Le Kim Hung. 2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (IEEE-ICCE), Danang, Vietnam. No: Print ISBN: 978-1-4799-5051-5. Pages: 688-692. Year 2014. (Aug 1 2014 11:55PM)
[19]Article: Performance Analysis of Grid-Connected Wind Turbines. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, G. Sava, S. Costinas. The Journal Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering and Computer Science, Romania, ISSN 2286-3540. No: Vol. 76, Iss. 4. Pages: 169-180. Year 2014. (Dec 10 2014 4:42PM)
[20]Article: Coordination Control of Active Crowbar for Doubly Fed Induction Generators. Authors: G.N. Sava, Duong Minh Quan, S. Leva, M. Mussetta, S. Costinas, N. Golovanov
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. IEEE- 2014 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering (IEEE-ISFEE), Bucharest, Romania. No: Print ISBN: 978-1-4799-6821-3. Pages: 1-5. Year 2014. (Dec 1 2014 4:58PM)
[21]Article: Hybrid model for hourly forecast of photovoltaic and wind power. Authors: Duong Minh Quan ; E. Ogliari; F. Grimaccia; S. Leva; M. Mussetta. 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Hydrabad, India. No: ISSN: 1098-7584; Print ISBN: 978-1-4799-0020-6. Pages: 1287-1292. Year 2013. (Oct 10 2013 2:55PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn