Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,017,295

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Design and performance assessment of hybrid-maximum power point tracking algorithm. Tác giả: Anh Tuan Tran, Minh Quan Duong. Journal of Science and Technology Issue on Information and Communications Technology. Số: vol 17, no 12.2, ISSN 1859‐1531. Trang: 28-34. Năm 2019. (Dec 17 2019 10:30PM)
[2]Bài báo: So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Văn Tấn*; Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên; Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2018. (Feb 22 2019 8:58AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy điện mặt trời Phong Điền đến lưới điện tỉnh Thừa thiên huế. Tác giả: Dương Minh Quân, Hoàng Dũng, Mã Phước Khánh, Trần Ngọc Thiên Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132). Trang: 59-63. Năm 2018. (Nov 12 2018 10:48PM)
[4]Bài báo: So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Dương Minh Quân, Trần Anh Tuấn , Phạm Văn Kiên, Lê Hồng Lâm, Hà Hải Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132). Trang: 64-68. Năm 2018. (Nov 12 2018 10:50PM)
[5]Tham luận: Design and simulation in combination DC/DC with DC/AC converters for renewable energy system. Tác giả: Le Kim Hung, Duong Minh Quan, Tran Ngoc Thien Nam. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology With japan University and Company research group cooperated by IEEE. Trang: 46-49. Năm 2017. (Dec 29 2017 7:07PM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của hiện tượng che khuất đến pin mặt trời và giải pháp. Tác giả: Dương Minh quân, Đinh Thị Sen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISN 1859-1531. Số: 03(112). Trang: 26-29. Năm 2017. (Apr 26 2017 11:34AM)
[7]Bài báo: So sánh ổn định quá độ của hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ không đổi và hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ thay đổi giới hạn. Tác giả: Dương Minh Quân, Hoàng Dũng, Nguyễn Đức Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11. Trang: 96-100. Năm 2017. (Nov 23 2017 10:29PM)
[8]Tham luận: Modeling solar photovoltaic module using iterative solution. Tác giả: Le Quy Ngoc, Duong Minh Quan, Nguyen Huu hieu, Tran Vinh Tinh. ICATEC 2016, ISBN 978-604-82-1932-1. Trang: 29-32. Năm 2016. (Sep 1 2016 4:25PM)
[9]Bài báo: Sử dụng thiết bị SVC để điều khiển giữ ổn định điện áp hệ thống điện theo chế độ vận hành. Tác giả: Phan Thành Việt, Dương Minh Quân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(108). Trang: 264-268. Năm 2016. (Nov 25 2016 10:15PM)
[10]Bài báo: Mô phỏng và phân tích sự làm việc của pin mặt trời dựa trên mô hình một điốt và hai điốt. Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Dương Minh Quân, Hoàng Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(108), ISN: 1859-1531. Trang: 71-74. Năm 2016. (Nov 25 2016 10:19PM)
[11]Bài báo: Mô phỏng pin mặt trời bằng phần mềm PSpice. Tác giả: Dương Minh Quân, Đinh Thị Sen, Doãn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(108). Trang: 179-182. Năm 2016. (Nov 25 2016 10:13PM)
[12]Bài báo: The impact of the IMPSA wind power plant on the Ninh thuan - Binh thuan grid with small signal stability assessment.. Tác giả: Lê Kim Hùng, Tran Vinh Tinh, Duong Minh Quan, Marco Mussetta, Duong Manh Hung . Journal of Science & Technology University of Danang. Số: 06(91), ISSN 1859-1531. Trang: 16-19. Năm 2015. (Sep 30 2015 5:01PM)
[13]Tham luận: Impact of IMPSA Wind Power Plant on Ninh Thuan - Binh Thuan Grid With Small Signal Stability Assessment. Tác giả: Le Kim Hung, Tran Vinh Tinh, Duong Minh Quan, M. Mussetta, Duong Manh Hung. The 13th International Symposium on Advanced Technology (ISAT 13)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Trang: 27-31. Năm 2014.
(Jun 13 2015 6:29PM)
[14]Bài báo: Coordinated Control of DFIG to Improve LVRT Characteristics of SCIG Wind Turbine System. Tác giả: Duong Minh Quan and Le Kim Hung. 2012 UK-VIETNAM CLEAN ENERGY CONFERENCE AND EXHIBITION, Journal of Science & Technology University of Danang
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8(57)/2012, quyển 3. Trang: 155 - 163. Năm 2012.
(Aug 31 2012 12:51PM)
[15]Bài báo: Phối hợp điều khiển công suất phản kháng bằng kết nối song song DFIG và FSIG, tạo điều kiện cho FSIG vượt qua sự cố trong hệ thống Tuabin gió. Tác giả: Duong Minh Quan*, Prof. Kyoung-Soo Ro
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tuyển tập báo cáo khoa học- Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế về Phát Triển Năng Lượng Bền Vững lần II, Viện Khoa học Năng Lượng Việt Nam. Số: ISBN978-604-913-040-3. Trang: 332-340. Năm 2011. (Nov 9 2011 8:56AM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu quản lý mạng lưới điện trung thế Tp. Đà Nẵng bằng GIS. Tác giả: Trần Vinh Tịnh, Dương Minh Quân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 32. Trang: 85-90. Năm 2009. (Jan 12 2011 9:10AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The impact of Photovoltaic penetration with real case: ThuaThienHue-Vietnamese grid. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2019 International Conference on Robotics,Electrical and Signal Processing Techniques (ICREST). No: ISBN 978-1-5386-8014-8. Pages: 682 - 686. Year 2019. (Feb 25 2019 5:14PM)
[2]Article: Determination of Optimal Location and Sizing of Solar Photovoltaic Distribution Generation Units in Radial Distribution Systems. Authors: Minh Quan Duong et al.. Energies. No: 1. Pages: 174. Year 2019. (Aug 6 2019 9:42AM)
[3]Article: A combination of K-Mean clustering and Elbow Technique in Mitigating Losses of distribution Network. Authors: Minh Quan Duong, Le Hong Lam, Bui Thi Minh Tu, Giap Quang Huy and Nguyen Huu Hieu. GMSARN International Journal. No: Journal Vol.13 No.4 GMSARN International Journal Volume 13, Number 4, December 2019. Pages: 153-158. Year 2019. (Aug 15 2019 10:22PM)
[4]Article: Automatic Tool for Transformer Operation Monitoring in Smartgrid. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2019 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE). No: ISBN 978-1-7281-0101-9. Pages: 1-6. Year 2019. (Aug 6 2019 9:49AM)
[5]Article: Modeling and performance evaluation of a Fuzzy Logic controller for Buck/Boost DC/DC Converters. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2018 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Rio de Janeiro, Brazil. No: ISBN 978-1-5090-6020-7. Pages: 1-7. Year 2018. (Nov 12 2018 10:30PM)
[6]Article: Performance assessment of low-pass filters for standalone solar power system. Authors: M. Q. Duong, V. T. Nguyen, A. T. Tran, G. Sava, T.M.C Le. 2018 International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE), IEEE. No: 978-1-5386-5062-2. Pages: 0503-0507. Year 2018. (Dec 23 2018 12:07PM)
[7]Article: Effects of FSIG and DFIG Wind Power Plants on Ninh Thuan Power Grid, Vietnam. Authors: Minh Quan Duong et al.. GMSARN International Journal. No: ISSN:1905-9094, Vol. 12, ISS. 3. Pages: 133 - 138. Year 2018. (Jul 4 2018 10:22AM)
[8]Article: The Impact of 150 MWp PhoAn Solar Photovoltaic Project into Vietnamese QuangNgai-Grid. Authors: M. Q. Duong, NTN Tran, G. Sava, S. Leva, M. Mussetta. 2018 International Conference and Exposition on Electrical And Power Engineering (EPE), IEEE. No: 978-1-5386-5062-2. Pages: 0498-0502. Year 2018. (Dec 23 2018 12:02PM)
[9]Article: A Comparative Study on Controllers for Improving Transient Stability of DFIG Wind Turbines During Large Disturbances. Authors: Minh Quan Duong, Sonia Leva, Marco Mussetta, Kim Hung Le. Energies, ISSN 1996-1073, Switzerland. No: Vol.11, Iss. 3. Pages: 1-18. Year 2018. (Apr 28 2018 12:22AM)
[10]Article: A short term wind power forecasting tool for Vietnamese wind farm and electricity market. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 978-1-5386-5126-1. Pages: 130-135. Year 2018. (Jan 15 2019 4:55PM)
[11]Article: A cost optimal path way to integrated renewable energy into the future Vietnamese Power system. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 978-1-5386-5126-1. Pages: 144-149. Year 2018. (Jan 15 2019 4:58PM)
[12]Article: A thorough overview of hierarchical structure of Microgrid system. Authors: Minh Quan Duong et al.. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: 978-1-5386-5062-2. Pages: 710-715. Year 2018. (Jan 15 2019 5:00PM)
[13]Article: A comparative study of wind turbine generators operating performance: A case study for the Vietnamese Ninhthuan-Grid. Authors: Duong Minh Quan, T.V. Dinh, N.T.N. Tran, G. Sava, A. Kies. BULLETIN OF THE POLYTECHNIC INSTITUTE OF IAŞI. No: Vol. 63 (67), No. 3, ISSN 2537-2726. Pages: 17-32. Year 2017. (Jun 12 2018 8:47AM)
[14]Article: Influence of element parameter in the boost and the buck converter. Authors: Duong Minh Quan, T. Hien, C.A. Hossain. 2017 IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC). No: 978-1-5386-2175-2. Pages: 528-531. Year 2017. (Jun 12 2018 9:12AM)
[15]Article: Efficiency analysis of a hybrid power system for a campus in Romania. Authors: Gabriela Nicoleta Sava, Gabriela Ionescu, Horia Necula, Mircea Scripcariu, Minh Quan Duong, Sonia Leva, Marco Mussetta. Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), 2017 IEEE International Conference on, Milano, Italy. No: 978-1-5386-3917-7. Pages: 1-5. Year 2017. (Sep 22 2017 7:52PM)
[16]Article: Optimal bypass diode configuration for PV arrays under shading influence. Authors: Minh Quan Duong, Gabriela Nicoleta Sava, Gabriela Ionescu, Horia Necula, Sonia Leva, Marco Mussetta. Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), 2017 IEEE International Conference on, Millano, Italy. No: 978-1-5386-3917-7. Pages: 1-5. Year 2017. (Sep 22 2017 7:54PM)
[17]Article: Improving the response to defects of asynchronous generators of wind installations. Authors: Minh Quan Duong, Gabriela Nicoleta Sava. Energie Mediu Eficienta Resurse Globalizare, The General Association of Engineers in Romania (A.G.I.R.). No: ISSN 2457-5011. Pages: 125-134. Year 2017. (May 8 2018 9:52PM)
[18]Article: Coordinated reactive power control of DFIG to improve LVRT characteristics of FSIG in wind turbine generation. Authors: Minh Quan Duong, Gabriela Nicoleta Sava. IEEE- 2017 International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN). No: ISBN: 978-1-5386-1846-2. Pages: 256-260. Year 2017. (Apr 28 2018 12:15AM)
[19]Article: The impacts of distributed generation penetration into the power system. Authors: Minh Quan Duong, Ngoc Thien Nam Tran, Gabriela Nicoleta Sava, Mircea Scripcariu. IEEE- 2017 International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN). No: ISBN: 978-1-5386-1846-2. Pages: 295-301. Year 2017. (Apr 28 2018 12:18AM)
[20]Article: Design and Simulation of PI-Type Control for the Buck Boost Converter. Authors: Minh Quan Duong, Van Tan Nguyen.Gabriela Nicoleta Sava, Marco Mussetta. 8th IEEE International Conference on Energy and Environment (CIEM 2017), Romania. No: ISBN: 978-1-5386-3943-6. Pages: 79-82. Year 2017. (Mar 8 2018 11:22PM)
[21]Article: Simulation and Performance Analysis of a New LVRT and Damping Control Scheme for DFIGWind Turbines. Authors: M.Q. Duong, H.H. Nguyen, K.H. Le, T.V. Phan and M. Mussetta. 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies. No: 978-1-5090-5201-1. Pages: 288-293. Year 2017. (Jan 19 2017 12:14AM)
[22]Article: High-Performance Coordination for Accurate Matlab Simulink PV Module Simulator based on aTwo-Diode Model. Authors: H.H. Nguyen, M.Q. Duong. 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET). No: 978-1-5090-5201-1. Pages: 379-383. Year 2017. (Jan 19 2017 12:16AM)
[23]Article: Effects of Bypass Diode Configurations on Solar Photovoltaic Modules Suffering from Shading Phenomenon. Authors: Minh Quan Duong, Kim Hung Le, Thi Sen Dinh, Marco Mussetta, Gabriela Nicoleta Sava. IEEE-The 10th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING. No: ISBN:978-1-5090-5160-1. Pages: 731-735. Year 2017. (Mar 20 2017 11:58PM)
[24]Article: Effect Of Component Design On The dc/dc Power Converters Dynamics. Authors: M.Q. Duong, H.H. Nguyen, T.H.D. Nguyen, T.T. Nguyen, G.N. Sava. IEEE-The 10th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING. No: ISBN:978-1-5090-5160-1. Pages: 617-620. Year 2017. (Mar 21 2017 12:00AM)
[25]Article: Performance Analysis of a 310Wp Photovoltaic Module based on Single and Double Diode Model. Authors: M.Q. Duong, H.H. Nguyen,Sonia Leva, Marco Mussetta, G. N. Sava, S. Costinas. IEEE- 2016 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering, Bucharest, Romania. No: ISBN: 978-1-4673-9575-5. Pages: 318-322. Year 2016. (Dec 12 2016 10:20PM)
[26]Article: A Hybrid Fuzzy-PI Cascade Controller for Transient Stability Improvement in DFIG Wind Generators. Authors: Minh Quan Duong, Francesco Grimaccia, Sonia Leva, Marco Mussetta and Kim Hung Le. 2016 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE-WCCI), 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Vancouver, Canada;. No: ISSN: 1098-7584, ISBN: 978-1-5090-0627-4. Pages: 1733-1739. Year 2016. (Jun 3 2016 10:09PM)
[27]Article: Leadership-Based and Social Network Optimization Comparison for Reflectarray Optimization. Authors: Alessandro Niccolai, Minh Quan Duong, Francesco Grimaccia, Marco Mussetta, Paola Pirinoli, Riccardo E. Zich. 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (IEEE-ICCE), Ha Long, Viet Nam. No: ISBN: 978-1-5090-1802-4. Pages: 570-574. Year 2016. (Jul 23 2016 12:39PM)
[28]Article: Fault ride-through capability and damping improvement in DFIG. Authors: Minh Quan Duong, A. Dolara, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, G. Sava. U.P.B. Sci. Bull., Series C: Electrical Engineering and Computer Science, ISSN 2286-3540. No: Vol. 78, Iss. 3. Pages: 241-252. Year 2016. (Sep 6 2016 11:40AM)
[29]Article: Improved LVRT based on Coordination Control of Active Crowbar and Reactive Power for Doubly Fed Induction Generators. Authors: Duong Minh Quan, G. Sava, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, S. Costinas, N. Golovanov. IEEE - 2015 The 9th international symposium on advanced topics in electrical engineering(IEEE-ATEE), Bucharest, Romania
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: Print ISBN: 978-1-4799-7514-3. Pages: 650-655. Year 2015.
(May 8 2015 5:30PM)
[30]Presentations: Trends in control techniques for DFIG based wind turbines with crowbar protection for LVRT improvement. Authors: G. Sava, Duong Minh Quan, S. Costinas, S. Leva, N. Golovanov. 14th World Renewable Energy Congress (WREC) 2015, Romania. Pages: 1-4. Year 2015. (Jun 23 2015 8:00PM)
[31]Article: Hybrid Controller for Transient Stability in Wind Generators. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta and Le Kim Hung. IEEE - 2015 Clemson University Power Systems Conference (IEEE-PSC), Clemson, USA. No: Print ISBN: 978-1-4799-1951-2. Pages: 1-7. Year 2015. (Mar 20 2015 11:25PM)
[32]Article: Small and large signal stability analysis of IMPSA wind power plant integration on Vietnamese power system. Authors: MQ Duong, KH Le, VT Tran, H Nguyen-Huu, F Grimaccia, S Leva, M Mussetta. PowerTech, 2015 IEEE Eindhoven, Netherlands. No: ISBN: 978-147997693-5. Pages: 1-6. Year 2015. (Sep 6 2015 12:17AM)
[33]Article: Improving Transient Stability in a Grid-Connected Squirrel-Cage Induction Generator Wind Turbine System Using a Fuzzy Logic Controller. Authors: Duong Minh Quan, Francesco Grimaccia, Sonia Leva, Marco Mussetta and Le Kim Hung. Energies, ISSN 1996-1073, Switzerland. No: Volume 8, Special Issue (7). Pages: 6328-6349. Year 2015. (Jul 2 2015 10:12PM)
[34]Presentations: Fault ride-through potentiality and damping improvement in DFIG wind turbines using LVRT scheme. Authors: Duong Minh Quan, A. Dolara, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, G. Sava. 7th International Conference on Energy and Environment (CIEM),Romania. Pages: 6-18. Year 2015. (Oct 16 2015 10:48PM)
[35]Article: Hybrid Structure and Fuzzy Logic High Precision Control for Non-Geostationary Satellite Antenna Tracking. Authors: Duong Minh Quan, Alberto Dolara, Francesco Grimaccia, Marco Mussetta, Riccardo Zich, Le Kim Hung. International Journal on Communications Antenna and Propagation, ISSN: 2039-5086, Praise Worthy Prize, U.K. No: Vol. 5, No. 5. Pages: 290-296. Year 2015. (Nov 16 2015 4:52PM)
[36]Article: Improving LVRT Characteristics in Variable-speed Wind Power Generation by means of Fuzzy Logic. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta and R. Zich. 2014 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE-WCCI), 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Beijing, China. No: ISSN: 1098-7584; Print ISBN: 978-1-4799-2073-0. Pages: 332-337. Year 2014. (Jul 22 2014 4:13PM)
[37]Article: Small Signal Stability Analysis of Power System with SCIG and DFIGWind Turbines. Authors: D. Chandra, M. Kumari , M. Sydulu, F. Grimaccia, M. Mussetta, S Leva and Duong Minh Quan. 2014 Annual IEEE India Conference (IEEE - INDICON), Pune, India. No: Print ISBN: 978-1-4799-5362-2. Pages: 1-6. Year 2014. (Nov 26 2014 5:59PM)
[38]Article: Impact of SCIG, DFIG Wind Power Plant on IEEE 14 Bus System with Small Signal StabilityAssessment. Authors: D. Chandra, M. Kumari , M. Sydulu, F. Grimaccia, M. Mussetta, S Leva and Duong Minh Quan. IEEE - Eighteenth National Power Systems Conference (IEEE - NPSC 2014), IIT Guwahati, INDIA. No: Print ISBN: 978-1-4799-5141-3. Pages: 1-6. Year 2014. (Dec 17 2014 5:44PM)
[39]Article: Non-Geostationary Satellite Antenna Tracking by means of Fuzzy Logic High Precision Control. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, M. Mussetta, R. Zich, and Le Kim Hung. 2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (IEEE-ICCE), Danang, Vietnam. No: Print ISBN: 978-1-4799-5051-5. Pages: 688-692. Year 2014. (Aug 1 2014 11:55PM)
[40]Article: Comparison of Power Quality in Different Grid-Integrated Wind Turbines. Authors: Duong Minh Quan, Le Kim Hung, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, and R.E. Zich
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. 2014 16th IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power (IEEE-ICHQP), Bucharest, Romania
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: ISSN: 2164-0610 Print ISBN: 978-1-4673-6487-4. Pages: 448-452. Year 2014.
(May 19 2014 4:55PM)
[41]Article: Comparison of Active Crowbar Protection Schemes for DFIGs Wind Turbines. Authors: G.N. Sava, N. Golovanov, S. Costinas, S. Leva, and Duong Minh Quan. 2014 16th IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power (IEEE-ICHQP), Bucharest, Romania. No: ISSN: 2164-0610 Print ISBN: 978-1-4673-6487-4. Pages: 669-673. Year 2014. (May 19 2014 5:07PM)
[42]Article: Performance Analysis of Grid-Connected Wind Turbines. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, G. Sava, S. Costinas. The Journal Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering and Computer Science, Romania, ISSN 2286-3540. No: Vol. 76, Iss. 4. Pages: 169-180. Year 2014. (Dec 10 2014 4:42PM)
[43]Article: Coordination Control of Active Crowbar for Doubly Fed Induction Generators. Authors: G.N. Sava, Duong Minh Quan, S. Leva, M. Mussetta, S. Costinas, N. Golovanov
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. IEEE- 2014 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering (IEEE-ISFEE), Bucharest, Romania. No: Print ISBN: 978-1-4799-6821-3. Pages: 1-5. Year 2014. (Dec 1 2014 4:58PM)
[44]Article: Pitch angle control using hybrid controller for all operating regions of SCIG wind turbine system. Authors: Duong Minh Quan, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, and E. Ogliari. Renewable Energy, ISSN 0960-1481, Elsevier Ltd, U.K. No: Volume 70, Special Issue. Pages: 197-203. Year 2014. (May 28 2014 2:28PM)
[45]Article: Hybrid model for hourly forecast of photovoltaic and wind power. Authors: Duong Minh Quan ; E. Ogliari; F. Grimaccia; S. Leva; M. Mussetta. 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Hydrabad, India. No: ISSN: 1098-7584; Print ISBN: 978-1-4799-0020-6. Pages: 1287-1292. Year 2013. (Oct 10 2013 2:55PM)
[46]Presentations: Coordinated voltage control of DFIG to overcome shortcomings of FSIG in wind turbine system. Authors: Duong Minh Quan*, Kyoung-Soo Ro. KIEE - 2011 년도 대한전기학회 하계학술대회 논문집 2011. 7. 20-22, South Korea. Pages: 704-705. Year 2011. (Mar 25 2015 6:37PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn