Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu quản lý mạng lưới điện trung thế Tp. Đà Nẵng bằng GIS
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Vinh Tịnh, Dương Minh Quân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 32;Từ->đến trang: 85-90;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ thống thong tin địa lý (GIS) sử dụng máy tính quản lý cơ sở dữ liệu, cung cấp các thao tác dữ liệu để hỗ trợ người sử dụng thực hiện các tác nghiệp, cung cấp thông tin để hỗ trợ ra quyết định. Ứng dụng GIS phục vụ cho một số nghành của nước ta nói chung và Tp.Đà Nẵng nói riêng hiện nay và trong tương lai, trong đó có nghành điện. Bài báo tập trung nghiên cứu thiết kế mô hình GIS 6 thành phần, sau đó cài đặt mô hình dữ liệu GIS, ứng dụng thiếy kế và cài đặt chương trình khai thác dữ liệu với chức năng: hiển thị, cập nhật, truy vấn nhằm phục vụ cho công tác quản lý vận hành mạng lưới điện trung thế Tp.Đà nẵng.
ABSTRACT
Geophical Information System (GIS) uses the computer to manage database and provide manipulations of data processing that helps users carry out network operations and give information in decisions making. To meet the needs of GIS application to some fields including electrical generation in our country in general and in Danang City in particular at the present time as well as in the future, this article is aimed to study the design of six component GIS models, reset the GIS data models and finally design and set a data development programme for displaying, updating and inquiring functions in an attempt to operate and manage the medium voltage network in Danang city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn