Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,625

 Impact of SCIG, DFIG Wind Power Plant on IEEE 14 Bus System with Small Signal Stability Assessment
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: D. Chandra, M. Kumari , M. Sydulu, F. Grimaccia, M. Mussetta, S Leva and Duong Minh Quan
Nơi đăng: IEEE - Eighteenth National Power Systems Conference (IEEE - NPSC 2014), IIT Guwahati, INDIA; Số: Print ISBN: 978-1-4799-5141-3;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn