Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Effects of swirling strength on flow characteristics of swirling double-concentric jets with a dual-disk flow controller
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Rong Fung Huang, Le Minh Duc, Ching Min Hsu
Nơi đăng: Experimental Thermal and Fluid Science (SCIE, Q1); Số: 68;Từ->đến trang: 612–624;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Link truy cập tới bài báo:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0894177715001806
ABSTRACT
The flow characteristics of the swirling double-concentric jets subject to the influence of a dual-disk flow controller were studied experimentally. The instantaneous and time-averaged flow patterns were obtained by laser-light sheet assisted smoke-wire flow visualization method. The velocity characteristics were measured by a hot-wire anemometer. The smoke flow patterns were analyzed by flow topology. According to the flow patterns and the topological flow analysis, four characteristic flow modes—annular jet-dominated wake, central jet-dominated wake, central jet-dominated radial flow, and high-turbulence swirling wake—are identified in the domain of swirling number and central jet Reynolds number. In different regimes of annulus and central jet Reynolds numbers, different complex vortical flow systems were formed to satisfy the flow topology. The annular jet-dominated wake, central jet-dominated wake, and central jet-dominated radial flowappeared in the low swirling annular jet regime. The high-turbulence swirling wake was observed in the high swirling annular jet regime. The high-turbulence swirling wake had significantly larger axial velocities and turbulence intensities.
[ 2019\2019m09d026_20_11_72015._ETFS_Publication_recognition.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn