Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] TOYOTA Scholarship Program 2005. Năm: 2005.
[2] TME Scholarship Program 2006. Năm: 2006.
[3] Award of Hyundai-Vinamotor Scholarship Program 2007. Năm: 2007.
[4] Major of the Promotion Award. Năm: 2008.
[5] Best Paper Award in Student Scientific Research Conference-the University of Danang, Vietnam 2008. Năm: 2008.
[6] Award of Ministry of Education and Training for Scientific Research Student 2008. Năm: 2008.
[7] Award of Toyota Scholarship Program for the Best Research Group (3 members). Năm: 2008.
[8] Award of Supervision for Guiding Students Achieve Excellent Results in Student Scientific Research Competition 2010. Năm: 2010.
[9] Distinguished Paper Award in International Conference on Engineering, Technology, and Applied Science 2017, Japan. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn