Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='duclm' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,159,509

QUỐC TẾ:
[1]Article: Flow control of swirling double-concentric jets at high central jet Reynolds numbers. Authors: Le Minh Duc, Ching Min Hsu, Rong Fung Huang. Journal of Marine Science and Technology (SCI). No: xx. Pages: xxx-xxx. Year 2018. (Oct 18 2016 1:09PM)
[2]Article: Velocity fields and mixing properties of swirling double-concentric jets using two separated circular disks as center bodies. Authors: Le Minh Duc, Ching Min Hsu, Rong Fung Huang. Experimental Thermal and Fluid Science (SCI). No: 93. Pages: 73-85. Year 2018. (Dec 25 2017 10:24AM)
[3]Article: Pulsatile Flow in a 180-deg Curved Tube
.
Authors: Le Minh Duc, Ching Min Hsu, Rong Fung Huang. Proceedings of the 8th International Mechanical Engineering Research Conference (IMERC2018). January 18-19, 2018. Michael Richartz Theatre, University of San Carlos, Cebu city, Philippines. No: 08. Pages: 1-14. Year 2018.
(Jan 22 2018 8:52AM)
[4]Article: Pulsatile Flow in U-tube Simulated Aortic Arch. Authors: Le Minh Duc, Ching Min Hsu, Rong Fung Huang. Proceedings of ICETA-Fall November 7-9, 2017, Kitakyushu, Japan. No: ISSN: 2411-9318. Pages: 3-14. Year 2017. (Nov 15 2017 12:56PM)
[5]Article: Swirling dual-disk double-concentric jets at low annulus Reynolds numbers. Authors: Le Minh Duc, Rong Fung Huang, Ching Min Hsu. European Journal of Mechanics / B Fluids (SCI). No: 61, Part 1. Pages: 33–45. Year 2017. (Oct 18 2016 1:00PM)
[6]Article: Flow and mixing characteristics of swirling double-concentric jets influenced by a control disc at low central jet Reynolds numbers. Authors: Rong Fung Huang, Le Minh Duc, Ching Min Hsu. International Journal of Heat and Fluid Flow (SCI). No: 62. Pages: 233-246. Year 2016. (Oct 18 2016 1:03PM)
[7]Article: Effects of swirling strength on flow characteristics of swirling double-concentric jets with a dual-disk flow controller. Authors: Rong Fung Huang, Le Minh Duc, Ching Min Hsu. Experimental Thermal and Fluid Science (SCI). No: 68. Pages: 612–624. Year 2015. (Aug 14 2015 4:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn