Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50. Tác giả: Đinh Văn Nhật, Nguyễn Đắc Mỹ, Lê Văn Tụy, Lê Minh Đức*. Journal of Science and Technology-UD. Số: Vol. 18 (No. 1). Trang: 60-63. Năm 2020. (Jan 13 2020 7:48PM)
[2]Bài báo: Đặc tính dòng chảy và phát tán của dòng tia kép kết hợp xoáy lốc. Tác giả: Minh Duc Le, Ching Min Hsu, Thi Phuong Quyen Nguyen, Xuan Tuan Cao. Journal of Science and Technology-University of Danang. Số: 18(6). Trang: 27-31. Năm 2020. (Apr 16 2020 9:28PM)
[3]Tham luận: Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức. Tác giả: Phan Minh Đức, Bùi Văn Ga, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Đức, Huỳnh TấnTiến, Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019. Trang: xxx-xxx. Năm 2019. (Jul 29 2019 10:19PM)
[4]Tham luận: Ảnh hưởng của góc đánh lửa đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức. Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Văn Triều, DươngĐình Nghĩa. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019. Trang: xxx-xxx. Năm 2019. (Jul 29 2019 10:21PM)
[5]Tham luận: Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ butanol trong hỗn hợp nhiên liệu xăng-butanol đến quá trình cháy và tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức ở chế độ vận hành thường xuyên. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Dương Việt Dũng, Lê Minh Đức, Dương Đình Nghĩa. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019. Trang: xxx-xxx. Năm 2019. (Jul 29 2019 10:22PM)
[6]Tham luận: Nghiên cứu mô phỏng số dòng chảy qua hệ thống các khối lăng trụ tiết diện vuông. Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung,Lê Minh Đức, Dương Việt Dũng. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019. Trang: xxx-xxx. Năm 2019. (Jul 29 2019 10:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Mixture Formation and Pollution Emissions of Ethanol-Gasoline/Ethanol-LPG PI Motorcycle Engines. Authors: Bui Van Ga, Truong Le Bich Tram, Le Minh Duc. Lecture Notes in Mechanical Engineering (SCOPUS). No: xxx-xxx. Pages: xxx-xxx. Year 2020. (Dec 16 2020 2:55AM)
[2]Article: VORTEX DYNAMICS OF A PULSED JET FLOW AT VARIOUS FORCING FREQUENCIES. Authors: Minh Duc Le, Duc Van Pham, Tan Tien Huynh, Quang Trung Nguyen, Dinh Nghia Duong
. Proceeding of ICOMMA-2020. No: xxx-xxx. Pages: xxx-xxx. Year 2020.
(Dec 16 2020 2:58AM)
[3]Article: Spreading characteristics of swirling double-concentric jets excited at resonance Strouhal number. Authors: Shiferaw Jufar, Minh Duc Le, Ching Hsu. Experimental Thermal and Fluid Science (SCIE, Q1). No: 110. Pages: 109922. Year 2020. (Sep 7 2019 11:14PM)
[4]Article: Effects of Single- and Dual-blockage Disks on Swirling Coaxial Jets at High Annulus Reynolds Numbers. Authors: Minh Duc Le. Heat and Mass Transfer (SCI, Q2). No: 56(5). Pages: 1463-1473. Year 2020. (Jun 17 2019 11:52PM)
[5]Article: Effects of butanol-gasoline blends on SI engine performance, fuel consumption, and emission characteristics at partial engine speeds. Authors: Tan Tien Huynh, Minh Duc Le, Dinh Nghia Duong. International Journal of Energy and Environmental Engineering (SCOPUS, ESCI). No: 10(4). Pages: 483–492. Year 2019. (Jun 17 2019 10:35AM)
[6]Presentations: Numerical investigation on combustion process of dual-fuel engine fueled with hydrogen-biogas blends. Authors: Viet Dung Duong, Minh Duc Le, Quang Trung Nguyen, Dinh Nghia Duong. The 30th International Symposium On Transport Phenomena, Nov. 1-3, Halong, Vietnam. Pages: 542-546. Year 2019. (Aug 1 2019 7:31AM)
[7]Presentations: Effects of hydrogen-enriched biogas on performance and emission characteristics of dual-fuel engine at different compression ratios. Authors: Minh Duc Phan, Minh Duc Le, Quang Trung Nguyen, Tan Tien Huynh. The 30th International Symposium On Transport Phenomena, Nov. 1-3, Halong, Vietnam. Pages: 536-541. Year 2019. (Aug 1 2019 7:33AM)
[8]Article: Velocity fields and mixing properties of swirling double-concentric jets using two separated circular disks as center bodies. Authors: Le Minh Duc, Ching Min Hsu, Rong Fung Huang. Experimental Thermal and Fluid Science (SCIE, Q1). No: 93. Pages: 73-85. Year 2018. (Dec 25 2017 10:24AM)
[9]Article: Pulsatile Flow in a 180-deg Curved Tube
.
Authors: Le Minh Duc, Ching Min Hsu, Rong Fung Huang. Invited Speaker. Proceedings of the 8th International Mechanical Engineering Research Conference (IMERC2018). January 18-19, 2018. Michael Richartz Theatre, University of San Carlos, Cebu city, Philippines. No: 08. Pages: 1-14. Year 2018.
(Jan 22 2018 8:52AM)
[10]Presentations: Effects of using a dual-disk controller on flow and mixing characteristics of swirling jets. Authors: Le Minh Duc (Invited Speaker). Keynote Speech. Department of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering, College of Engineering, National Yilan University. Taiwan. Pages: xxx-xxx. Year 2018. (Sep 15 2018 10:51AM)
[11]Article: Effects of Axial Jet-to-wall Distance on Flow Behavior and Heat Transfer of a Wall Jet at Low Reynolds Number. Authors: Le Minh Duc, Ching Min Hsu, Navik Kholili, and Shao Hsin Lu. Proceeding of 2018 IEEE International Conference on Advanced Manufacturing (IEEE ICAM 2018), Nov. 16-18, 2018. National Formosa University, Yunlin, Taiwan. No: ISBN: 978-1-5386-5609-9. Pages: 73-76. Year 2018. (Aug 1 2018 10:40AM)
[12]Article: Flow Characteristics and Velocity Fields of Swirling Double-concentric Jets at High Central Jet Reynolds Numbers. Authors: Le Minh Duc, Ching Min Hsu, Rong Fung Huang. Journal of Marine Science and Technology (SCIE). No: 26(5). Pages: 629-637. Year 2018. (Oct 18 2016 1:09PM)
[13]Article: Swirling dual-disk double-concentric jets at low annulus Reynolds numbers. Authors: Le Minh Duc, Rong Fung Huang, Ching Min Hsu. European Journal of Mechanics / B Fluids (SCI). No: 61, Part 1. Pages: 33–45. Year 2017. (Oct 18 2016 1:00PM)
[14]Article: Pulsatile Flow in U-tube Simulated Aortic Arch. Authors: Le Minh Duc, Ching Min Hsu, Rong Fung Huang. Proceedings of ICETA-Fall, November 7-9, 2017, Kitakyushu, Japan. ISSN: 2411-9318. No: ISSN: 2411-9318. Pages: 3-14. Year 2017. (Nov 15 2017 12:56PM)
[15]Article: Flow and mixing characteristics of swirling double-concentric jets influenced by a control disc at low central jet Reynolds numbers. Authors: Rong Fung Huang, Le Minh Duc, Ching Min Hsu. International Journal of Heat and Fluid Flow (SCI). No: 62. Pages: 233-246. Year 2016. (Oct 18 2016 1:03PM)
[16]Article: Effects of swirling strength on flow characteristics of swirling double-concentric jets with a dual-disk flow controller. Authors: Rong Fung Huang, Le Minh Duc, Ching Min Hsu. Experimental Thermal and Fluid Science (SCIE, Q1). No: 68. Pages: 612–624. Year 2015. (Aug 14 2015 4:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn